Root/ trace

263

Serenity

TBWorld

༡	སེམས་ལ་ཞི་བདེ་མེད་ན། 
	ཞི་བདེ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། 
	སེམས་ལ་དགའ་སྤྲོ་མེད་ན། 
དགའ་སྤྲོ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༢ 

༢	སེམས་ལ་ཐར་པ་མེད་ན། 
	ཐར་པ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། 
	སེམས་ལ་རེ་བ་མེད་ན། 
རེ་བ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༢ 

༣	སེམས་ལ་བྱམས་པ་མེད་ན། 
	བྱམས་པ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། 
	སེམས་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་ན། 
སྙིང་རྗེ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༢ 

༤	སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤུ་ལ་བཞུ་ན། 
	སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། 
	བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤུ་ལ་བཞུ་ན། 
བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་།། ༣

๋James Lhomi

2003

Central Tibetan

263

Central Tibetan

263

Leave a Reply