Root/ trace

244

A Father’s Heart

TBWorld

༡ 	ཡབ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པ།
	མི་རིགས་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།
	ཁོང་གིས་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ།
	སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། 
		ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢ 
			ཁོང་གིས་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ།
			སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢

༢	སྡིག་ཅན་ཐར་པའི་དོན་ལ།
	སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་སོང་།
	སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཐར་པ།
	སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། 
		ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢ 
			སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཐར་པ།
			སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢

༣	སྡིག་ཅན་ཤི་བའི་ཚབ་ལ།
	སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་སོང་།
	སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞི་བདེ།
	སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། 
		ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢ 
			སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞི་བདེ།
			སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།། ༢

James Lhomi

2003

Central Tibetan

244

Central Tibetan

244

Leave a Reply