Music

Music on TBWorld.net

TBWorld

This page gives you an introduction to all kinds of music resources you will find on TBWorld.net.

On the website you will find resources linked to music as a tool for both musicians and singers and in several languages. These resources have been linked to a song to make the song as useful as possible. You find videos, audio recordings, lyrics, slides and song sheets.

Videos

Audio recordings

Song Sheets

Lyrics

1 Namkar shukbä nge-gi Yâb Kye tsän tambar sungwar sho Kye-gi gyäsi ongwar sho (2) 2 Kye-gi gongba namka-la Drub dar sa lang drub-bar sho Nge-gi nyima re kasä Tering yang-ni nangwar dzö 3 Nge-gi shän nye säwa dar Nge-gi dikba säwar dzö Nyamsä nang-tu ma tribar Ngänba lä nge tarwar dzö 4 Gyä si wang tang siji ni Gyün nä gyün-du kye-gi o Amen

The Lord’s Prayer

(ཕོ།) སྔ་དུས་པེད་ལེ་ཧེམ་ལ། སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ། མིར་ཡམ་ཡུམ་དུ་བཞེས་ནས། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་སོང་། (མོ།) གཞོན་ནུ་ལུག་རྫི་རྣམས་ཀྱིས། ཁོང་ལ་གུས་པའི་ཕྱག་དང་། དགའ་བའི་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཏེ། ཀུན་ལ་འཕྲིན་བཟང་འཁྱེར་རོ།། (ཕོ།) མུན་པས་གཡོགས་པའི་འཇིག་རྟེན། ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་པས། འགྲོ་བ། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྣམས་ཀྱི། འགྲོ་ལམ་གསལ་པོ་བཟོས་སོ།། (མོ།) ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ། ད་ཁོང་ཚོར་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། མི་ཚེ་གསར་བ་ཆགས་ཡོད། (ཕོ།) དེ་རིང་ཞི་བདེ་ཁེངས་ལ། གཙོ་བོའི་ཞལ་བཞེས་བཞིན་དུ། གཞོན་ནུ་ཕོ་མོའི་སེམས་ལ། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཕེབས་ཡོད། (མོ།) ཁོང་ནས་ཐར་བ་ཐོབ་པར། ལུས་སེམས་གཙང་མ་བཟོས་ནས། དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་ལོངས་དང་། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཐུགས་མཉེས། (ཕོ།) ཞི་བདེ་ཆོས་ཚོགས་ནང་ལ། དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་བཞུགས་པས། ཕོ་མོ་ཚང་མའི་སེམས་ལ། ཞི་བདེའི་ཞིང་དུ་བསླེབས་ཡོད། (མོ།) ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ། ང་ཚོར་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་། གནམ་ས་གཉིས་ལ་ཤར་སོང་། སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་།

Ngadu Belehemla

1 Dzowo nga-yi dziwo là Nga-ni ji nä gyang mi pong Dzaka shim sar nyäwar dzä Chumì sang sar tribar dzä 2 Ngä sem so shing kong nyi-gyi Tsän chir lam treng dönbar dzä Chi nyen yösar dro gö na Nga-la jikba kang yang me 3 Te-ni ji chir she na Kyö nyi nga tang nyam shuk nä Kye-gi chà-gi chagar te Nga-yi de ma yimbä so 4 Ngä drä dünsar kyö nyi-gyi Ngä chir dön sang sham dzä te Ngä gor drümar chukbar dzä Nga-yi porba lü dzam gang 5 Kye-gi gadrin tang tukje Nga-la tse kang näbar gyur Dzowö podrang nang-tu nga Gyün nä gyün-du näba gyur

The Lord is My Shepherd

Slides

Music pages on TBWorld.net

TBWorld

Currently you find these pages to help you navigate the music resources

This page brings to you to a list of titles of songs. Each title will lead you to a page with all resources connected to that song. A great way of playing songs, seeing the lyrics and getting your music sheets.

Music Recordings from the site of music. You find audio and video recordings here in differently languages and all directly playable for you.

Sheet Music for playing the songs, often with lyrics too and most of them with chords, number notation and bar notation.

Lyrics to the songs and easy to search to find your topic, your song or just inspiration, plus easy to switch between languages.

Power points made in differently languages and combinations. Just download and use for your next time of worship.

Upcoming features

TBWorld

We are constantly developing new features and we hope to see soon

Opening a page that will play songs for you, a random song from the site, reload to get a new or follow the links for options. Page will be updated to be a full running jukebox.

Songbook

Listed songs with lyrics for a quickly finding your lyrics for singing along.

DigiHymnal

A hymnbook for you with lyrics, chords and number notation with different languages. A quick way to use in fellowship or at home and moving from song to song.