Root/ trace

263

Serenity

TBWorld

༡ སེམས་ལ་ཞི་བདེ་མེད་ན།
  ཞི་བདེ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་།
    སེམས་ལ་དགའ་སྤྲོ་མེད་ན།
    དགའ་སྤྲོ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༢

༢ སེམས་ལ་ཐར་པ་མེད་ན།
  ཐར་པ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་།
    སེམས་ལ་རེ་བ་མེད་ན།
    རེ་བ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༢

༣ སེམས་ལ་བྱམས་པ་མེད་ན།
  བྱམས་པ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་།
    སེམས་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་ན།
    སྙིང་རྗེ་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༢

༤ སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཞུས་ན།
  སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤུས་གསན་ཡོང་།
    བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤུ་ལ་ཞུས་ན།
    བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤུས་གནང་ཡོང་། ༣

๋James Lhomi

2003

Central Tibetan

263

Kham Tibetan

263

Leave a Reply