Root/ trace

211

Be Bold, Be Strong

TBWorld

སྤོབས་པ་བསྐྱེད། (སྤོབས་པ་བསྐྱེད།)
སྟོབས་ཤུགས་འཛོམས། (སྟོབས་ཤུགས་འཛོམས།)
ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས།
སྤོབས་པ་བསྐྱེད། (སྤོབས་པ་བསྐྱེད།)
སྟོབས་ཤུགས་འཛོམས། (སྟོབས་ཤུགས་འཛོམས།)
ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས།
     ང་རང་ཅི་མི་སྐྲག (མི་སྐྲག)
     ང་ལ་འཇིགས་སྣང་ཅི་ཡང་མེད། (ཅི་ཡང་མེད།)
     ང་ནི་དད་པ་དང་རྒྱལ་ཁ་ནང་དུ་སྐྱོད།
     ཤོག་དང་དད་པ་དང་རྒྱལ་ཁ་ནང་དུ་སྐྱོད།
     དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས།

Morris Chapman

1984

211

Kham Tibetan

211

Leave a Reply