Root/ trace

244

A Father’s Heart

TBWorld

༡ ཡབ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པ།
  མི་རིགས་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།
  ཁོང་གིས་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ།
  སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།
    ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢
       ཁོང་གིས་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ།
       སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢
༢ སྡིག་ཅན་ཐར་བའི་དོན་ལ།
  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་སོང་།
  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཐར་པ།
  སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།
     ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢
        སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཐར་པ།
        སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢
༣ སྡིག་ཅན་ཤི་བའི་ཚབ་ལ།
  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་སོང་།
  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞི་བདེ།
  སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།
     ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢
        སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞི་བདེ།
        སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢

James Lhomi

2003

Central Tibetan

244

Central Asia Publishing (Publisher)

Kham Tibetan

2017

244

Leave a Reply