Root/ trace

244

A Father’s Heart

TBWorld

༡ ཡབ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པ།
མི་རིགས་ཀུན་ལ་གནང་སོང་།
ཁོང་གིས་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ།
སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། 
   ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢
       ཁོང་གིས་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ།
       སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢

༢ སྡིག་ཅན་ཐར་བའི་དོན་ལ།
སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་སོང་།
སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཐར་བ།
སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། 
   ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢
     སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཐར་བ།
     སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢

༣ སྡིག་ཅན་ཤི་བའི་ཚབ་ལ།
སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་སོང་།
སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞི་བདེ།
སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། 
   ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ༢
     སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་ཞི་བདེ།
     སྡིག་ཅན་ཀུན་ལ་གནང་སོང་། ༢

James Lhomi

2003

Central Tibetan

244

Amdo Tibetan

244

Leave a Reply