• ༄༅།། ལོ་མང་པོ་སོང་རྗེས་ཡ་ཀོབ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཚུར་ལོག དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་སྦྱིན་ཡོད། ཁོས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པ་དང༌། བུ་ཕྲུག་མང་པོ་སྐྱེས་པ། ཉིན་ཞིག་ལ་ཁོས་ཨེ་སབ་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང༌། ད་དུང་མི་དང་རྟ་མང་པོ་ཡོད་པའང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བས། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་མིའི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའི་སེམས་ཁྲལ་བྱུང་བས་དཀོན་མཆོག་ལ། བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ཆོག་ཅེས་གསུངས་མྱོང་ཡོད། ཨེ་སབ་ཀྱིས་ང་ཚོ་གསོད་ཡོང་སྙམ་པའི་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་འདུག་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཕྱུགས་ཟོག་མང་པོ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཨེ་སབ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང༌། ཡ་ཀོབ་ཀྱི་སེམས་ནང་འདི་ལྟར་བསམས། ཨེ་སབ་ཀྱིས་འབུལ་རྟེན་དེ་དག་མཐོང་དུས་ཕལ་ཆེར་རང་ཉིད་ལ་བཟོད་གསོལ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྙམ། ཉིན་དེའི་དགོང་མོ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་སླར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ། དེའི་ཚེ་མི་ཞིག་སླེབས་ཡོང་སྟེ་ཡ་ཀོབ་དང་ནམ་མ་ལངས་བར་ཤེད་རྩལ་འགྲན། ཡ་ཀོབ་ཀྱི་རྐང་པ་འཆུས་ཀྱང་མུ་མཐུད་དུ་འཐབ་འཛིང་བྱས། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་བྱིན་རླབས་མ་གནང་བར་དུ་ངས་ཁྱེད་འགྲོ་མི་འཇུག་ཅེས་སྨྲས། མི་དེས་ཡ་ཀོབ་ལ། ད་ནས་བཟུང་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་དེ་ཡ་ཀོབ་ནས་ཡེས་ར་ཨེལ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་དགོས་ཏེ། ཅི་རེད་ཟེར་ན་ཁྱོད་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་མི་རྣམས་ལ་ཤེད་རྩལ་འགྲན་ནས་རྣམ་པ་རྒྱལ་ཞེས་སྨྲས། དེ་རྗེས་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སབ་གཉིས་ངོས་མཇལ་བྱུང་ཞིང༌། ཁོས་ཨེ་སབ་ལ་མགོ་བོ་བསྒུར། ཨེ་སབ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཅུང་པོ་ལ་བཟོད་གསོལ་བྱས་ཤིང༌། ཁོ་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་མདུན་དུ་སོང་སྟེ་འགྲམ་པ་སྦྱར། གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀའི་མིག་ནས་མཆི་མ་ལྷུང་ཞིང༌། ཕན་ཚུན་ངོ་འཕྲད་བྱུང་བའི་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐྱེས་སོ།། ༡ ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་སུ་དང་ཤེད་རྩལ་འགྲན། ༢ ཡ་ཀོབ་ཀྱི་མིང་ལ་ཡེས་ར་ཨེལ་ཞེས་སྒྱུར་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན།

  Jacob’s Fight at Night

 • 过了许多年后,雅各回到自己的家乡,上帝赐他丰厚的财富。他结了婚,还有许多儿女。有一天,他听见以扫正在附近,而且拥有一大群人马。雅各担心他家人的安全。于是他祷告:“上帝,你曾说过会看顾我!但我怕以扫会杀害我们!请保护我们。”雅各预备了无数牲畜作为特别的礼物送给以扫。雅各心里想:“以扫见到这些礼物或者会原谅我。”当天晚上,雅各再次祷告。夜间,有一个人来和他摔跤一直到天明。雅各的腿受了伤,但仍然奋力搏斗。雅各说:“你要赐福给我,我才会放你走!”那人说:“因为你和上帝摔跤得胜了,你的名字要从雅各改为以色列。”后来,雅各见到以扫,他在以扫面前俯伏下拜。以扫原谅了他的弟弟,他跑过去亲吻雅各,兄弟俩都哭了,他们都很高兴能彼此相见。 夜间,雅各和谁摔了跤? 上帝为什么把雅各的名字改为以色列?

  Jacob’s Fight at Night

 • Many years passed before Jacob went back home. God had blessed him with great wealth, he was married and had many children. While on his way, he received news that Esau was nearby. Hearing that Esau had an army of men, Jacob feared for his family’s safety. Jacob prayed, “Lord, You said You would watch over me! I am afraid Esau will kill us! Please, protect us.” Jacob prepared big herds of animals as a special gift for Esau. Jacob thought, “Hopefully Esau will forgive me when he sees this gift.” That night, Jacob prayed again. A man wrestled with him until morning. Jacob’s leg was hurt, but he would not stop struggling. “I will not let go of you until you have blessed me,” said Jacob. The man said, “Your name will be changed from Jacob to Israel. For you have wrestled with God and won the victory!” Later, Jacob and Esau met. Jacob bowed low before Esau. Esau had forgiven his brother. He ran to Jacob and kissed him. The brothers cried for they were happy to see each other. Who did Jacob wrestle with? Why did Jacob’s name change to Israel?

  Jacob’s Fight at Night

 • ༄༅།། ཨེ་སབ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གཡོ་ལེན་བྱས་པར་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས། རིབ་ཀཱ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ཨེ་སབ་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་མ་བསད་གོང་ས་ཆ་འདི་དང་ཁ་བྲལ་ནས་སོང༌། ཁྱོད་རང་གི་སྤོ་བོའི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ནས་གནས་སྐབས་ཤིག་སྡོད་ཅེས་བསླབ་བྱ་བྱས། དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཐག་རིང་གི་རྒྱང་སྐྱོད་བྱེད་འགོ་བཙུགས། ཉིན་ཞིག་གི་དགོང་མོ་ཁོས་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བླངས་ཏེ་མགོ་སྔས་བྱས་ནས་ཉལ། རྨི་ལམ་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཐུག་པའི་སྐས་ཤིག་ཡོད་པ་དང༌། ཕོ་ཉ་རྣམས་སྐས་ཐོག་ནས་ཡར་འགྲོ་མར་བབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང༌། དཀོན་མཆོག་སྐས་ཀྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཞེངས་ཏེ། ངས་ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་གནས་སའི་ས་ཆ་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་ཆོག ཁྱོད་གང་དུ་སོང་ན་ཡང་ངས་ཁྱོད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཅེས་གསུངས། ཡ་ཀོབ་གཉིད་སད་དེ་དངོས་གནས་དཀོན་མཆོག་འདི་ན་བཞུགས་འདུག་ཅེས་སྨྲས། ཁོས་ས་ཆ་དེ་ལ་པེ་ཐེལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ཞེས་བཏགས་སོ།། ༡ ཡ་ཀོབ་ས་ཆ་དེ་དང་ཁ་བྲལ་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ༢ རྨི་ལམ་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ཅི་ཞིག་གསུངས་པ་རེད།

  Jacob’s Dream

 • 以扫憎恨雅各骗走了他的祝福。利百加对雅各说:“趁以扫还没有杀你之前,快离开这里,逃到你外祖父的老家暂住一段时间。”于是雅各便开始了他那漫长的旅程。一天晚上,他拿一块大石头做枕头便睡了,梦中见到一个梯子直伸上天堂,天使们在梯子上上下来往。上帝站在梯顶,对他说:“我会把你现在睡的地方赐给你,无论你往哪里去,我都会保护你。”雅各醒来,说:“上帝果然在这里。”他把那地方叫做伯特利,意思是:“上帝的殿”。 雅各离开家乡的原因是什么? 在梦里上帝对雅各说了什么?

  Jacob’s Dream

 • Esau hated Jacob for stealing his blessing. Rebekah warned Jacob, “You must leave this place before Esau tries to kill you. Go to your grandfather’s home for a while.” Jacob set out on the long journey. One night, he used a stone for a pillow and fell asleep. In a dream he saw angels climbing up and down a ladder to heaven. God was standing above the ladder. He said, “I will give you the land where you are sleeping. And I will protect you everywhere you go.” When Jacob woke up he said, “Surely the Lord is in this place.” He named the place Bethel, which means, “House of God.” Why did Jacob have to leave his home? What did God say to Jacob in the dream?

  Jacob’s Dream

 • ༄༅།། ཨབ་ར་ཧམ་ཚེ་ལས་འདས་རྗེས། ཁོང་གི་ཕྲུ་གུ་ཨི་སཱག་གིས་ཁོང་ལ་དབང་བའི་ཁང་པ་དང༌། ར་ལུག ཕྱུགས་ཟོག རྔ་མོང༌། ཞབས་ཕྱི་སོགས་རྒྱུད་འཛིན་བྱས། སྐབས་དེར་ཨི་སཱག་དང་རིབ་ཀཱ་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་མཚེ་མ་ཞིག་སྐྱེས། བུ་ཆེ་བ་ལ་ཨེ་སབ་དང༌། ཆུང་བ་ལ་ཡ་ཀོབ་ཅེས་ཟེར། ཨེ་སབ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ཐོབ་རྒྱུ་དང་ཡབ་ཀྱི་བུ་ཆེ་བའི་གོ་ས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པ། ཉིན་ཞིག་ཨེ་སབ་རྔོན་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་སྲན་མའི་ཁུ་བ་སྐོལ་བཞིན་ཡོད། ཨེ་སབ་ཀྱིས། ཨོའོ། སྲན་མའི་ཁུ་བ་འདི་དྲི་ཞིམ་པ་ལ། ང་གྲོད་པ་ཧ་ཅང་ལྟོགས་པས། ཅུང་ཙམ་བཏུང་ན་འགྲིག་གམ་ཞེས་དྲིས། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་གཡོ་འཕྲུལ་ངང༌། འགྲིག་དང་འགྲིག འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་བའི་ཡབ་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་རྒྱུ་ནོར་དེ་དག་ང་ལ་འཚོང་དགོས་ཞེས་བཤད། ཨེ་སབ་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་གནང་བ་དེ་གཅེས་འཛིན་མ་བྱས་པར་སྲན་མའི་ཁུ་བ་ཕོར་པ་གང་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་བརྗེ་རེས་བྱས། ཨི་སཱག་ལོ་ན་རྒས་ཤིང༌། མིག་གིས་ཀྱང་མི་མཐོང་བར་གྱུར། ཁོས་ཨེ་སབ་བོས་ཏེ། ང་ཚེ་ལས་མ་འདས་གོང་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ངས་ཁྱོད་ལ་སྟེར་གྱི་ཡིན། མགྱོགས་པ་རི་དྭགས་ཁ་ཤས་རྔོན་རྒྱག་སྟེ་བྲོ་བ་ཞིམ་པོའི་དགོང་ཟས་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོས་ཤིག བཟའ་མ་བཟས་ཚར་རྗེས་ངས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་ཆོག་ཅེས་བཤད། རིབ་ཀཱ་ཡིས་ཨི་སཱག་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཐོས་རྗེས། ཁོ་མོས་ཡ་ཀོབ་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཨེ་སབ་ལ་སྤྲོད་རྩིས་ཡོད་པའི་བྱིན་རླབས་དེ་རག་ཐབས་བྱས། ཨི་སཱག་གི་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཨེ་སབ་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ནས་ཨི་སཱག་གི་སྦྲ་གུར་ནང་ཕྱིན། ཨི་སཱག་གིས། ཁྱོད་ངོ་མ་ཨེ་སབ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྦར་མྱུལ་བྱས་པས། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་སྤུ་སོབ་སོབ་ཀྱི་གཅན་གཟན་གྱི་ལྤགས་པ་གྱོན་ཡོད་པས། ཡ་ཀོབ་ཀྱི་གྱོན་པའི་ལྤགས་ཚག་ཨེ་སབ་ནང་བཞིན་སྤུ་སོབ་སོབ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་མགོ་སྐོར་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཡབ་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཐོབ་པར་བྱས་སོ།། ༡ ཨི་སཱག་ལ་བུ་ག་ཚོད་ཡོད། ཁོ་ཚོའི་མིང་གང་དང་གང༌། ༢ ཨེ་སབ་ཀྱིས་ཅི་དང་སྲན་མའི་ཁུ་བ་ཕོར་པ་གང་བརྗེ་རེས་བྱས་པ་རེད།

  Jacob and Esau

 • 亚伯拉罕死后,他的儿子以撒继承了他拥有的房产、羊、牲畜、骆驼和仆人。那时,以撒和利百加生了一对双胞胎。长子叫以扫,次子叫雅各,所以以扫会得到更多上帝的恩赐和他父亲的财富。有一天,以扫打猎回来,雅各正在煮红豆汤。以扫说:“嗯!这汤好香呀,我真的好饿,给我喝一点可以吗?”雅各狡猾地说:“当然可以,只要你把继承父亲的那份产权卖给我。”以扫没有珍惜上帝给他的应许,他用一碗汤的代价把未来的财富给卖掉了。 以撒年纪很大,眼睛也瞎了。他叫以扫来,对他说:“在我未死之前,我要把上帝的祝福赐给你。快去猎取一些野味来,给我烧一顿美味的晚餐,饭后我会祝福你。”利百加听见以撒所讲的,她就教雅各怎样骗取以撒要给以扫的祝福。以撒的眼睛看不见,于是雅各就假装成以扫,扮成他的哥哥跑到以撒的帐篷里。以撒说:“以扫,真的是你吗?走进来让我摸一摸。”雅各穿着动物的皮毛,摸起来好像他的皮肤毛茸茸的跟以扫的一样,于是雅各以欺骗以撒的方法取得了他的祝福。 以撒有几个儿子,他们叫什么? 以扫拿什么换了一碗汤?

  Jacob and Esau

 • After Abraham died, his son Isaac became the owner of all his tents, sheep, cattle, camels, and servants. Now Isaac and Rebekah had twin boys. Esau was the oldest son and Jacob was the youngest. Being the firstborn, Esau would receive more of his father’s riches and God’s promises. One day, Esau came in from hunting. Jacob was cooking some vegetable soup. “Mmmm, that soup smells good. I am very hungry, can I have some?” asked Esau. “Sure, you can have the soup if I get your part of our father’s wealth”, Jacob said slyly. Esau did not value his birthright and the future blessing that it would bring. So, in haste, he gave them up for a bowl of soup. When Isaac was old and blind, he called for Esau and said, “I want to give you God’s blessing before I die. Go hunting for an animal that is good to eat. Then prepare a tasty meal for me. When I have finished eating the meal, I will bless you.” Rebekah heard what Isaac said to Esau. She made a plan for Jacob so that he could receive the blessing Isaac was going to give to Esau. Isaac could not see, so Jacob pretended to be Esau and went to Isaac’s tent. “Is that really you, Esau? Come closer so I can touch you,” said Isaac. Jacob wore animal skins to make his skin feel hairy like Esau’s. In that way Jacob tricked Isaac into giving him the blessing planned for the firstborn. How many sons did Isaac have? What were their names? What did Esau give up for a bowl of soup?

  Jacob and Esau

 • ༄༅།། ཨི་སཱག་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལོ་ཚད་ལ་སླེབས། འོན་ཀྱང་ས་གནས་དེའི་བུད་མེད་ཚང་མས་ལྷ་རྫུན་མ་ལ་དད་པ་བྱས་པས། ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་སེམས་ཁྲལ་ལངས། གལ་སྲིད་ཨི་སཱག་གིས་ས་གནས་དེའི་བུད་མེད་ཅིག་མནའ་མ་ལེན་རྒྱུ་བྱས་ན། རྗེས་སུ་ཁོའི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་སྐུ་འདྲ་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་འགྱུར་རྒྱུ་རེད་དྲན། ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་ཞབས་ཕྱི་ཞིག་བོས་ཏེ། ཁྱོད་ངའི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཨི་སཱག་ལ་མནའ་མ་ཞིག་བདམས་ནས་ཁྲིད་ཤོག་ཅེས་སྨྲས། ཞབས་ཕྱི་དེས་ངས་བུད་མེད་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་བདམ་ཐུབ་བམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས། བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་བཏང་སྟེ་ཁྱོད་ལ་རོགས་པ་གནང་གི་རེད་ཅེས་སྨྲས། དེ་ནས་ཞབས་ཕྱི་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་སྔོན་སྡོད་མྱོང་བའི་གྲོང་རྡལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཁོ་ཁྲོན་པ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བསྡད་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། དཀོན་མཆོག ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་མོས་ཡོད་པའི་མཛངས་མ་ཞིག་ལམ་སྟོན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་རོགས་ཞེས་ཞུས། སྐབས་དེར་གཞོན་ནུ་མ་ཁག་གཅིག་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྲོན་པའི་འགྲམ་དུ་ཆུ་ལེན་པར་སླེབས་པས། ཞབས་ཕྱི་དེའི་སེམས་ནང༌། ངས་གཞོན་ནུ་མ་དེ་ཚོར་ཆུ་སྟེར་རོགས་ཞེས་བཤད་སྐབས། ཨི་སཱག་གི་བཟའ་ཟླ་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་བུད་མེད་དེས་ལན་རྒྱག་པ་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ། སྐབས་དེར་རིབ་ཀཱ་ཞེས་པའི་མཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་ཁྲོན་པའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་ཤིང༌། ཁོ་མོས་ཞབས་ཕྱི་དེ་ལ་ཆུ་སྟེར་བ་མ་ཟད། ངས་ད་དུང་ཁྱོད་ཀྱི་རྔ་མོང་ལ་ཆུ་སྟེར་གྱི་ཡིན་ཞེས་བཤད། ཞབས་ཕྱི་དེས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་སྨོན་ལམ་ལ་དྲི་ལན་སློག་པར་བསྟོད་པ་ཞུ་བཞིན་དུ། དཀོན་མཆོག་ནི་དངོས་གནས་བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བ་དང་ཡིད་རྟོན་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། རིབ་ཀཱ་ནི་ཨི་སཱག་གི་ཚེ་གྲོགས་བྱས་ན་འགྲིག་ངེས་རེད་ཅེས་བསམས་སོ།། ༡ ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་མངགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། ༢ ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་ཞབས་ཕྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ལྟར་དོན་ཅི་བྱུང༌།

  Isaac Gets a Wife

 • 以撒已经到了娶妻的年龄,但本地女子都拜假神,亚伯拉罕担心如果以撒娶本地女子为妻,他的子孙也会变成拜偶像的人。 亚伯拉罕对他衷心的仆人说:“回到我的家乡,替以撒挑选一个妻子带回来。”仆人问:“我怎样才能找到这个女子?”亚伯拉罕说:“上帝会派天使帮助你。”于是仆人老远地来到亚伯拉罕从前居住的城镇,他停在一口水井旁边祷告:“上帝啊,请引领我找到那个你所喜悦的女子。”当时,一群年轻女子从城镇里来到井旁打水。仆人祷告:“当我讨水喝时叫那个准备许配给以撒的女子回答我。”这时,一个叫利百加的美貌女子来到井旁,她拿水给仆人喝,还对他说:“让我也拿水给你的骆驼喝。”仆人赞美上帝回应他的祷告:“上帝是慈爱和信实的,利百加配得做以撒终生的伴侣。” 亚伯拉罕为什么派自己衷心的仆人回到自己的家乡? 亚伯拉罕的仆人为什么祷告?

  Isaac Gets a Wife

 • It was time for Isaac to find a wife, but the local women worshiped false gods. Abraham was worried. He feared that if Isaac married one of the local women then all his grandchildren might also become idol worshipers. Abraham said to his loyal servant, “Go to my homeland and choose a wife for Isaac and bring her back with you.” “How will I be able to choose the right woman?” the servant asked. “The Most High God will send His angel before you. He will help you,” said Abraham. Then the servant travelled to Abraham’s hometown. He stopped by a well to pray, “Lord God, please lead me to a woman who is right for Isaac.” Just then, a beautiful young woman named Rebekah came to the well. She gave the servant a drink of water and said, “I will water your camels too.” The servant praised God for answering his prayer. “God has been kind and truthful. Rebekah is the right wife for Isaac.” Why did Abraham send his servant back to his homeland? Why did Abraham’s servant pray to God?

  Isaac Gets a Wife