Music

Music on TBWorld.net

TBWorld

This page gives you an introduction to all kinds of music resources you will find on TBWorld.net.

On the website you will find resources linked to music as a tool for both musicians and singers and in several languages. These resources have been linked to a song to make the song as useful as possible. You find videos, audio recordings, lyrics, slides and song sheets.

Videos

Audio recordings

Song Sheets

Lyrics

༡ ཐོག་མར་ཐུགས་སུ་བཅངས་ནས། དང་པོར་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་དུས། ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་ཟབ་མོས། ང་ཚོར་རེ་སྒུག་མཛད་ཡོད། ༢ ཕྱིས་སུ་སྙིང་རྗེས་མ་བཟོད། དུང་སེམས་དྲག་པོས་བསྐུལ་ནས། ཡབ་ཆེན་དྲུང་ནས་ཕེབས་ཞིང༌། སླར་མཇལ་སྐལ་བ་བསྐྲུན་བྱུང༌། ཡེ་ཤུ། ང་ཡི་ཡེ་ཤུ། སུ་ཡང་ཁྱེད་ལ་སྒུག་མཁན། ཡང་བསྐྱར་སྟོབས་ཤུགས་འཛོམས་ཞིང༌། གླག་ལྟར་གཤོག་ཟུང་བརྐྱངས་ནས། ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱོད་ཡོང༌། ༣ ང་ཚོའི་ཡ་ཆུང་སེམས་འདི། ཁྱེད་ལ་དུང་ཞིང་སྒུག་ཕྱིར། ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་འགུག་རོགས། ཞུས་ནས་ཁྱེད་མདུན་གནས་ཡོང༌།

Waiting in Hope

1 Gönchò-ki Sä jikbo nangwa dzam-tu Jikden-la chambar dzäbä Su yang te-la täba che na Ta mebä sò te tob yong 2 Dembanyi ji yin she nä Dembanyi te kyerang-ni tarwar gyur ro Gönchò-ki Sä-gi kye tarwar che na Ngönä tarwar gyur ro 3 Mashika tang nyam-du gyangshing-la Nga-ni gyangba yin na Nga tso yang ngarang mi tso-yi Mashika ngä nang na tso yö 4 Mi su yang gomba te ngä dün-du Tsur sho-la tung shi tang Sü gyang nga-la tä na kong nä Tambä Tuknyi te pâb yong 5 Dak-du Dzowo-la gawar gyur jik Yanggyar gawar gyur jik Yahowar gawa-ni kyö-gi dob yin no Halelu, haleluya

Seek Ye First (2)

ཡེ་་་། ་་་ཡ། བཀྲ་ཤིས་འཇའ་ཚོན་རི་མྟོ། གསེར་གི་ཟམ་པ་ཡིན་ན་ཡ། ར་རི་སྟོར་ནས་འགྟོ་འགྟོ། ནམ་མཁའི་ཡབ་ཆེན་མཇལ་བར་འགྟོ་ཡ། ཡེ་་་། ་་་ཡ། ར་རི་སྟོར་རེ་འགྟོ་འགྟོ། ནམ་མཁའི་ཡབ་ཆེན་མཇལ་བར། ནམ་མཁའི་ཡབ་ཆེན་མཇལ་བར་འགྟོ་ཡ།། ༢

No Eng Title

Slides

Music pages on TBWorld.net

TBWorld

Currently you find these pages to help you navigate the music resources

This page brings to you to a list of titles of songs. Each title will lead you to a page with all resources connected to that song. A great way of playing songs, seeing the lyrics and getting your music sheets.

Music Recordings from the site of music. You find audio and video recordings here in differently languages and all directly playable for you.

Sheet Music for playing the songs, often with lyrics too and most of them with chords, number notation and bar notation.

Lyrics to the songs and easy to search to find your topic, your song or just inspiration, plus easy to switch between languages.

Power points made in differently languages and combinations. Just download and use for your next time of worship.

Upcoming features

TBWorld

We are constantly developing new features and we hope to see soon

Opening a page that will play songs for you, a random song from the site, reload to get a new or follow the links for options. Page will be updated to be a full running jukebox.

Songbook

Listed songs with lyrics for a quickly finding your lyrics for singing along.

DigiHymnal

A hymnbook for you with lyrics, chords and number notation with different languages. A quick way to use in fellowship or at home and moving from song to song.