Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • ༡ དཀོན་མཆོག་གིས་སྲས་གཅིག་པོ་གནང་བ་ཙམ་དུ། འཇིག་རྟེན་ལ་བྱམས་པར་མཛད་པས། སུ་ཀྱང་དེ་ལ་དད་པ་བྱེད་ན། མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་དེ་ཐོབ་ཡོང་། ༢ བདེན་པ་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཤེས་ནས་བདེན་པ་ཉིད་དེས། ཁྱེད་རང་ནི་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཐར་བར་བྱེད་ན། དངོས་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། ༣ མཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱངས་ཤིང་ལ། ང་ནི་བརྐྱངས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟར་གནས་པ་དེ་ང་རང་མིན། མཱ་ཤི་ཀ་ངའི་སེམས་ལ་གནས་ཡོད། ༤ མི་སུ་ཡང་སྐོམ་པ་དེ་ངའི་མདུན་དུ། ཚུར་ཤོག་ལ་འཐུང་ཞིག་དང་། སུས་ཀྱང་ང་ལ་དད་ན་ཁོང་ནས། དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དེ་འབབ་ཡོང་། ༥ རྟག་ཏུ་གཙོ་བོ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག ཡང་བསྐྱར་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག ཡ་ཝེ་ལ་དགའ་བ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་སྟོབས་ཡིན་ནོ། ཧཱ་ལེ་ལུ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ།།

  Seek Ye First (2)

 • 1 Gönchò-ki Sä jikbo nangwa dzam-tu Jikden-la chambar dzäbä Su yang te-la täba che na Ta mebä sò te tob yong 2 Dembanyi ji yin she nä Dembanyi te kyerang-ni tarwar gyur ro Gönchò-ki Sä-gi kye tarwar che na Ngönä tarwar gyur ro 3 Mashika tang nyam-du gyangshing-la Nga-ni gyangba yin na Nga tso yang ngarang mi tso-yi Mashika ngä nang na tso yö 4 Mi su yang gomba te ngä dün-du Tsur sho-la tung shi tang Sü gyang nga-la tä na kong nä Tambä Tuknyi te pâb yong 5 Dak-du Dzowo-la gawar gyur jik Yanggyar gawar gyur jik Yahowar gawa-ni kyö-gi dob yin no Halelu, haleluya

  Seek Ye First (2)

 • 1 Tangbor Gönchò-ki gyäsi tang kong-gi Trangwanyi tsö shi tang Te tamjä kye-nam-la nangwar gyur ro Halelu, haleluya 2 Mi-ni pale jikbü tsowa ma yimbä Gönchò-ki shä nä chungwä Ga tamjä-gi tso she triba du Halelu, haleluya 3 Shü shi tang kye-nam-la tob-bar gyur ro Tsö shi tang nyebar gyur ro Go dung shi tang go chebar gyur ro Halelu, haleluya 4 Kye-nam-gi wö gyang mi-nam-gi dün-la Shar-tu chuk jì teda-ki Kyetsö chebä lä sangbo-nam tong-de Yâbchen-la döbar cha-o

  Seek Ye First (1)

 • ༡ དཀོན་མཆོག་གིས་སྲས་གཅིག་པོ་གནང་བ་ཙམ་དུ། འཇིག་རྟེན་ལ་བྱམས་པར་མཛད་པས། སུས་ཀྱང་དེ་ལ་དད་པ་བྱེད་ན། མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་དེ་ཐོབ་ཡོང་།། ༢ བདེན་པ་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཤེས་ནས་བདེན་པ་ཉིད་དེས། ཁྱོད་རང་ནི་ཐར་བར་འགྱུར་རོ།། དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཐར་བར་བྱེད་ན། དངོས་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ།། ༣ མཱ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་དུ་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་ཐོག ང་ནི་བརྐྱངས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟར་གནས་པ་དེ་ང་རང་མིན། མཱ་ཤི་ཀ་ངའི་སེམས་ལ་གནས་ཡོད།། ༤ མི་སུ་ཡང་སྐོམ་པ་དེ་ངའི་མདུན་དུ། ཚུར་ཤོག་ལ་འཐུང་ཞིག་དང་། སུས་ཀྱང་ང་ལ་དད་ན་ཁོང་ནས། དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དེ་འབབ་ཡོང་།། ༥ རྟག་ཏུ་གཙོ་བོ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག ཡང་བསྐྱར་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག ཡ་ཝཱེ་ལ་དགའ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས་ཡིན་ནོ། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།།

  Seek Ye First (2)

 • ༡ དང་པོར་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དང་། རྣམ་དག་ཉིད་འཚོལ་ཞིག་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་རྣམས་ལ་གནང་བར་འགྱུར། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།། ༢ མི་ནི་ཁ་ཟས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་མིན། དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་འབྱུང་བའི། བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་ཡིན། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།། ༣ གསོལ་བ་ཡང་ཡང་ཐོབས་དང་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཚོལ་ཞིག་དང་རྙེད་པར་འགྱུར་ངེས། སྒོ་རྡུངས་ན་སྒོ་དེ་ཕྱེ་བར་འགྱུར། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།། ༤ ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་འོད་དེ་མི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལ། ཤར་དུ་བཅུག་དང་དེ་དག་གིས། ཁྱོད་ཚོས་བྱེད་པའི་ལས་བཟང་པོ་རྣམས་མཐོང་སྟེ། ཡབ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པར་འགྱུར་རོ།། ༥ ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།

  Seek Ye First (1)

 • ༡ དང་པོར་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དང་། རྣམ་དག་ཉིད་འཚོལ་ཞིག་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་རྣམས་ལ་གནང་བར་འགྱུར། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ༢ མི་ནི་ཁ་ཟས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་མིན། དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་འབྱུང་བའི། བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་ཡིན། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ༣ གསོལ་བ་ཡང་ཡང་ཐོབས་དང་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཚོལ་ཞིག་དང་རྙེད་པར་འགྱུར་ངེས། སྒོ་རྡུངས་ན་སྒོ་དེ་ཕྱེ་བར་འགྱུར། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ༤ ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་འོད་དེ་མི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལ། འཕྲོ་རུ་ཆུགས་དང་དེ་དག་གིས། ཁྱོད་ཚོས་བྱེད་པའི་ལས་བཟང་པོ་རྣམས་མཐོང་སྟེ། ཡབ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པར་འགྱུར་རོ།། ༥ ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།

  Seek Ye First (1)

 • ༡ དཀོན་མཆོག་གིས་སྲས་གཅིག་པོ་གནང་བ་ཙམ་དུ། འཇིག་རྟེན་ལ་བྱམས་པར་མཛད་པས། སུས་ཀྱང་དེ་ལ་དད་པ་བྱེད་ན། མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་དེ་ཐོབ་ཡོང་། ༢ བདེན་པ་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཤེས་ནས་བདེན་པ་ཉིད་དེས། ཁྱོད་རང་ནི་ཐར་བར་འགྱུར་རོ།། དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཐར་བར་བྱེད་ན། དངོས་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ།། ༣ མ་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་དུ་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་ལ། ང་ནི་བརྐྱངས་པ་ཡིན་ན། ང་འཚོ་ཡང་ང་རང་མི་འཚོ་ཡི། མ་ཤི་ཀ་ངའི་ནང་འཚོ་ཡོད། ༤ མི་སུ་ཡང་སྐོམ་པ་དེ་ངའི་མདུན་དུ། ཚུར་ཤོག་ལ་འཐུང་ཞིག་དང་། སུས་ཀྱང་ང་ལ་དད་ན་ཁོང་ནས། དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དེ་འབབ་ཡོང་། ༥ རྟག་ཏུ་གཙོ་བོ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག ཡང་བསྐྱར་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག ཡ་ཧོ་ཝཱར་དགའ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས་ཡིན་ནོ།། ཧ་ལེ་ལོའུ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།

  Seek Ye First (2)

 • ༡ དང་པོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དང་། ཁོང་གི་དྲང་བ་ཉིད་དེ་བཙལ་ན། དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གནང་བར་འགྱུར། ཧཱ་ལེ་ལུ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། ༢ མི་ནི་བག་ལེབ་གཅིག་པོར་འཚོ་བ་མིན། དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་འབྱུང་བའི། བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་ཡིན། ཧཱ་ལེ་ལུ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། ༣ སྨོན་ལམ་ཞུས་ན་ཁྱེད་ལ་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཚོལ་ཞིག་ན་རྙེད་པར་འགྱུར་ངེས། སྒོ་རྡུངས་ན་སྒོ་དེ་ཕྱེད་པར་འགྱུར། ཧཱ་ལེ་ལུ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། ༤ ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་འོད་དེ་མི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལ། ཤར་དུ་བཅུག་ཅིག་དང་། དེ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་བཟང་པོ་རྣམས་མཐོང་སྟེ། ཡབ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པར་འགྱུར་རོ། ༥ ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། ཧཱ་ལེ་ལུ། ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ།།

  Seek Ye First (1)