• Bethlehem ga Yeshu Mashi thungma (2) Yeshu Mashi thung-ma Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2) Gocho ngapka pon Yeshu Mashi (2) Mariam gi thungma Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2) Yeshu Mashi dargi lomni tha wa (2) Wa da sa shi sha cham ka Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2) Bethlehem ga Yeshu Mashi thungma (2) Yeshu Mashi thung-ma Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2)

  Bethlehem, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • ཀ༽ བེཌ་ལེ་ཧེམ་ག་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་འཁྲུངས་མ། (༢྾༡) ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། ཡེ་རུ་ས་ ལེམ་ག་སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ཤོ་ནང་ དག་པ་ ཕི་ཝ། (༢྾༡) ཁ༽ གོ་ཅོ་ ངབ་ཀ་ དཔོན་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི། (༢྾༡) མ་རི་ཡམ་གེ་ འཁྲུངས་མ། ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ ཕི་ཝ། (༢྾༡) ག༽ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་དར་ གྱི་ལོམ་ཉི་ཐ་ཝ། (༢྾༡) ཝ་ད་ས་ ཤི་ཤ་ཅམ་ ཀ། ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ཕི་བ། (༢྾༡) ང་༽ བེཌ་ལེ་ཧེམ་ ག་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། (༢྾༡) ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ཕི་ཝ། (༢྾༡)

  Bethlehem, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1) Aiba tham chen zomacha Shacho Zambuling ga, takpa toenpa mala (2) Oma chaka dakpa, Oma mawa rina (2) Tham chen garang joenpar lekso(2) Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1) Aiba tham chen zomacha Gawa kitpacha dari ningka (2) Yeshu ga gyalsey ga ai shonang pheyne cholay (2) Tsha-wa Yeshu tshen ga Tashi delek (2) Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1)

  Zoma Cha, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • ༉ ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ཅ། ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ། དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ ཅ། ཀ༽ ས་ཕྱོག་ འཛམ་བུ་གླིང་ག་ རྟགས་པ་རྟེན་པ་མ་ལགས། (༢྾༡) ཨཱོ་མ་ཅ་ཀ་ དག་པ་ ཨཱོ་མ་མ་བ་ རི་ན།་(༢྾༡) ཐམས་ཅན་ ག་ར་ བྱོན་པར་ ལེགས་སོ། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ཅ། ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ། དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ ཅ། ཁ༽ དགའ་བ་སྐྱིད་པ་ཅ་ ད་རིས་ནིང་ཀ། (༢྾༡) ཡེ་ཤུ་ག་ རྒྱལ་སྲིད་ ག་ ཨའི་ཤོ་ནང་ཕི་ནི་ ཕྱོག་ལས། (༢྾༡) རྩ་བ་ ཡེ་ཤུ་མཚན་ག་ བཀྲིས་བདེ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མང་ཅ། ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ། དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མང་ ཅག།

  Zoma Cha, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • Bethlehem, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • Zoma Cha, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • Lord God, Creator Of Heaven And Earth

  2020

 • Because He Lives

  2020

 • Sing Hallelujah to the Lord

  2020

  265

 • God’s Loving Kindness

  2020

 • My Lord Jehovah

  2019

 • Oh Yahweh

  2020