Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • 1 Döyang pü shì Yawe-la gurlu sarba shi pü shì Tamba nam-gi tsò nang kong-la döbar-gi (2) 2 Döyang pü shì Yirael-gi dzäbö nang gawar sho Dziyön-gi pu-nam gyäbö gyen-gi gyi sho (2) 3 Döyang pü shì Kardze jing kong-gi tsän-la dö sho Nga tang dramnyän nang kong-la döyang pü shì (2)

  Offer a Praise Song

 • ༡ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ཡ་ཝཱེ་ལ་མགུར་གླུ་གསར་པ་ཞིག་ཕུལ་ཞིག དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ནང་ཁོང་ལ། བསྟོད་པར་གྱིས། ༢ ༢ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ཡུག་ཐེའེ་བའི་མཛད་པོའི་ནང་དགའ་བར་ཤོག དཀོན་མཆོག་གི་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་རྐྱེན་གྱིས། སྐྱིད་པར་ཤོག ༢ ༣ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག གར་རྩེད་ཅིང་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བསྟོད་པར་ཤོག རྔ་དང་སྒྲ་སྙན་གྱིས་ཁོང་ལ། བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ༢

  Offer a Praise Song

 • ༡ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ཡ་ཝཱེ་ལ་མགུར་གླུ་གསར་བ་ཞིག་ཕུལ་ཞིག དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ནང་ཁོང་ལ། བསྟོད་པར་གྱིས། ༢ ༢ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ཡུག་ཐེའེ་བའི་མཛད་པོའི་ནང་དགའ་བར་གྱིས། བོད་ཁ་བ་ཅན་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་རྐྱེན་གྱིས། སྐྱིད་པར་ཤོག ༢ ༣ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག གར་རྩེད་ཅིང་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བསྟོད་པར་ཤོག རྔ་དང་སྒྲ་སྙན་གྱིས་ཁོང་ལ། བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ༢

  Offer a Praise Song

 • ༡ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ཡ་ཝེ་ལ་མགུར་གླུ་གསར་པ་ཞིག་ཕུལ་ཞིག དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ནང་ཁོང་ལ། བསྟོད་པར་གྱིས། ༢ ༢ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ཡི་སི་རེལ་གྱི་མཛད་པོའི་ནང་དགའ་བར་ཤོག དཀོན་མཆོག་གི་མི་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་རྐྱེན་གྱིས། སྐྱིད་པར་ཤོག ༢ ༣ བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག གར་རྩེད་ཅིང་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བསྟོད་པར་ཤོག རྔ་དང་སྒྲ་སྙན་གྱིས་ཁོང་ལ། བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག ། ༢

  Offer a Praise Song