Music

Music on TBWorld.net

TBWorld

This page gives you an introduction to all kinds of music resources you will find on TBWorld.net.

On the website you will find resources linked to music as a tool for both musicians and singers and in several languages. These resources have been linked to a song to make the song as useful as possible. You find videos, audio recordings, lyrics, slides and song sheets.

Videos

Audio recordings

Song Sheets

Lyrics

ཉི་མ་ཤར་བ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པའི་བར་དུ། གཙོ་བྟོའི་མཚན་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་གི་ཡྟོད། ༢ ཧཱ་ལེ་ལུ་ཡཱ། གཙོ་བྟོའི་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་ཚང་མས། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་མཚན་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ། ད་ལྟ་ནས་བྱས། རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་མཚན་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཞིག །

From The Rising Of The Sun

༡ ཡེ་ཤུས་ང་ལ་བྱམས་པ་གནང་། གསུང་རབ་ནང་དུ་གསུང་གིན་འདུག ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཁོང་གི་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚོའི་སྟོབས་ཆུང་ཁོང་ནི་ཆེ། ཡེ་ཤུས་ང་ལ་བྱམས་སོ།། ཡེ་ཤུས་ཁྱོད་ལ་བྱམས་སོ།། ཡེ་ཤུས་ང་ལ་བྱམས་སོ།། དམ་ཆོས་ལ་བྲིས་ནས་འདུག ༢ ཡེ་ཤུ་ངའི་དོན་དུ་གྲོངས་ནས། ནམ་མཁའི་རྒྱལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཡིན། ངས་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་ན། ང་ཡི་སྡིག་པ་འདག་པར་འགྱུར། ༣ ཡེ་ཤུས་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་བྱམས། རྒྱུན་དུ་ང་ལ་བདག་སྐྱོང་གནང་། ཤི་བའི་བར་ཁོང་ལ་དགའ་ན། ཁོང་གིས་ང་ནམ་མཁར་འདྲེན་ཡོང་།

Jesus Loves Me, This I Know

1 Long shi long shi mâmi-nam Gyangshing te gyâb-du kur Kong-gi gyäntsän yar char shing Te-la nöba lä sung Kong dra-lä nambar gyä-de Rang-gi mâmi tri yong Drawo-nam pambar chä-de Mashika dzowor gyur 2 Long shi long shi mâmi-nam Makdung-gi gä-la nyön Mà-gi nang-la gyuk song nä Dra-nam pambar che go Mi-yi riksu gyurba-nam Dra-yi tsò-la mak trong Parchä yong rung boba gye Dra-nam si-gi nön shi 3 Long shi long shi mâmi-nam Kong-gi nüba-la den Sha-yi makchä pän mi yong Rang dob-la den mi nü Trinsang-gi kotrâb kön ji Ma yengbar söwa tob Rang-gi yok-la dro gö na Ter ji nä gyang song shi 4 Long shi long shi mâmi-nam Makdrù gyün ring mi nä Tering mà-gi wurdra yö Sang gyäwä lu len yong Sü gyang gyäwar gyur na ni Tse-yi jöpän tob yong Kong trashibä gyäbo yin Dak-du gyäsi sung yong

Stand Up, Stand Up for Jesus

Slides

Music pages on TBWorld.net

TBWorld

Currently you find these pages to help you navigate the music resources

This page brings to you to a list of titles of songs. Each title will lead you to a page with all resources connected to that song. A great way of playing songs, seeing the lyrics and getting your music sheets.

Music Recordings from the site of music. You find audio and video recordings here in differently languages and all directly playable for you.

Sheet Music for playing the songs, often with lyrics too and most of them with chords, number notation and bar notation.

Lyrics to the songs and easy to search to find your topic, your song or just inspiration, plus easy to switch between languages.

Power points made in differently languages and combinations. Just download and use for your next time of worship.

Upcoming features

TBWorld

We are constantly developing new features and we hope to see soon

Opening a page that will play songs for you, a random song from the site, reload to get a new or follow the links for options. Page will be updated to be a full running jukebox.

Songbook

Listed songs with lyrics for a quickly finding your lyrics for singing along.

DigiHymnal

A hymnbook for you with lyrics, chords and number notation with different languages. A quick way to use in fellowship or at home and moving from song to song.