Root/ trace

207

Sons and Daughters

TBWorld

༡  བོད་པའི་བུ་དང་བུ་མོ།
   སེམས་ཁྲལ་མང་པོ་མ་བྱེད།
   སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཡོད་རེད།
   ཁོང་གིས་ཁྱོད་རང་ལ་བྱམས་པ་གནང་ཡོང་། ༢

༢  བོད་པའི་བུ་དང་བུ་མོ།
   སེམས་ངལ་མང་པོ་མ་བྱེད།
   སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཡོད་རེད།
   ཁོང་གིས་ཁྱོད་རང་ལ་རེ་བ་གནང་ཡོང་། ༢

༣  བོད་པའི་བུ་དང་བུ་མོ།
   སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མ་བྱེད།
   སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཡོད་རེད།
   ཁོང་གིས་ཁྱོད་རང་ལ་སེམས་ཤུགས་གནང་ཡོང་། ༢

James Lhomi

2003

Central Tibetan

207

Kham Tibetan

207

Leave a Reply