Root/ trace

166

My First Love

TBWorld

ངས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་སྤོས་ཆུ་གཙོ་བོའི་ཞབས་ལ་བྱུགས།
འདི་ནི་བསྟོད་པ། འདི་ནི་བསྟོད་པ།
ངས་རང་དབང་སྒོས་བྱམས་པ་ཡོད་ཚད་ཁྱེད་ལ་འབུལ།
འདི་ནི་བསྟོད་པ། འདི་ནི་བསྟོད་པ།
ཁྱེད་ལ་དགའ་བའི་དྲི་ཞིམ་གནས་འདི་ལ་ཁྱབ།
ངའི་སེམས་གཏིང་གི་བྱམས་པ་དང་བསྟོད་པ་ཁྱེད་ལ་འབུལ།
ཡེ་ཤུ། ཡེ་ཤུ། ངའི་ཐོག་མའི་བརྩེ་དུང་ཡིན།
ཡེ་ཤུ། ཡེ་ཤུ། ངའི་ཐོག་མའི་བརྩེ་དུང་ཡིན།

K

166

Amdo Tibetan

166

Leave a Reply