Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • Nga Yeshü jesu trangwar takche Nga Yeshüjesu trangwar takche Nga Yeshü jesu trangwar takche Chirlok mi dro, chirlok mi dro Mi shen nga nyam dü mi dro yang nga dro Mi shen nganyam dü mi dro yang nga dro Mi shen nga nyam dü mi dro yang nga dro Chirlok mi dro, chirlok mi dro Gyang shing nge ngön la, jikten gyab la yö Gyang shing ngengön la, jikten gyab la yö Gyang shing nge ngön la, jikten gyab la yö Chirlok mi dro, chirlok mi dro Nga Yeshü jela drowe du la Nga Yeshüjela drowe du la Nge sem nang gadrö keng shin de nɛ yö Chirlok mi dro, chirlok mi dro

  I Have Decided to Follow Jesus

 • Könchok ya Könchok nga yi kyamgön Namka ru shukbɛ Köncho Kye ni nyingje tang chamba yi dakbo Dzamling di kye gi gö do Ngatso dikjɛnnam gi dön du Kusok ni pang me du tang song Ngatso dikba nam kong gi sɛl song Ema di dedra kyiba Trokbo ya trokmo dak gi bünda Köncho la mönlam kyön dang Kong-gi tarwɛ lam te tob yong Ngɛ yi sem de dra gawa Kong gi rinchen kutra te yi Ngatso yi dikba nam sɛl song Ta mebɛ so de kye la tob yong Ema nga dedra kyiba

  God My Saviour

 • I have decided To follow Jesus. (3x) No turning back. No turning back. Though none go with me, Still I will follow (3x) No turning back. No turning back. The cross before me, The world behind me. (3x) No turning back. No turning back. With a heart of gladness I’ll follow Jesus. (3x) No turning back. No turning back

  I Have Decided to Follow Jesus

  2021

  159

 • དཀོན་མཆོག་ཡ་དཀོན་མཆོག་ངེ་གི་སྐྱབས་མགོན། ཞུང་ཁམས་ལུ་བཞུགས་མི་དཀོན་མཆོག། ཁྱོད་འདི་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་ལུ་དགའ་མི། འཛམ་གླིང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛད་ཅི། ང་བཅས་སྡིག་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ། སྐུ་སྲོག་ནི་འཕང་པ་མེད་པར་གནང་ཡི། ང་བཅས་ཀྱི་སྡིག་པ་ཁོ་གིས་སེལ་ཡི། ཨའེ་སྨོ་ང་འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱིདཔ། གྲོགས་པོ་ཡ་གྲོགས་མོ་ངེ་གི་སྤུན་ཆ། དཀོན་མཆོག་ལུ་སྨོན་ལམ་ཞུ་ད། ཁོ་གིས་ཐར་པའི་ལམ་འདེ་ཐོབ་འོང་། ངའི་སེམས་འདེ་བཟུམ་གྱི་དགའ་བ། ཁོ་གི་སྐུ་ཁྲག་རིན་ཆེན་དེ་གིས། ང་བཅས་ཀྱི་སྡིག་པ་སེལ་ཡི། མཐའ་མེད་པའི་ཚེ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོབ་འོང་། ཨའེ་སྨོ་ང་འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱིདཔ།

  God My Saviour

 • God my God, our Savior The God who lives in heaven You are the Lord of love and compassion You created the world For us, sinners You sacrificed your life Purified us from all sins So joyful My brothers and sisters Pray to God You will receive salvation My heart is so joyful His precious blood Purifies us from all sins We will have eternal life I am so joyful

  God My Saviour

 • 主啊我的救主, 在天上的主。 祢是慈悲和怜悯的主。 这世界是你所造的。 为了我们这些罪人, 祢把祢的身体赐给了我们。 祂洗净了我们的罪。 我们为此欢呼! 朋友们,同胞们, 一起来恳求主, 能踏上永生之路。 我的心为此喜乐。 祂宝贵的血, 洗净了我们的罪。 能踏上永生之路。 我的心为此喜乐。 祂宝贵的血, 洗净了我们的罪。 能踏上永生之路。 我的心为此喜乐。 我的心为此喜乐。 我的心为此喜乐。

  God My Saviour

 • 1 Gönchò ya Gönchò nga-yi Gyamgön Namka-ru shukbä Gönchò Kye-ni nyingje tang chamba-yi gabo Dzamling di kye-gi gö song Ngantso dikjän-nam-gi tön-tu Guso-ni pang me-tu dang song Ngantsö dikba-ni kong-gi sä song Ema di tendrä gyiba 2 Trokbo ya trongmo da-gi bünda Gönchò-la mönlam gyön tang Kong-gi tarwä lam te tob yong Ngä sem dindrä gawa Kong-gi rinchen gutrà te yi Ngantso-yi dikba-ni sä song Ta mebä sò de kye-la tob yong Ema nga tendrä gyiba

  God My Saviour

 • ༡ ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་ཐག་བཅད། ༣ ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ༢ གཞན་པ་ངའི་མཉམ་དུ་མི་འགྲོ་ཡང་ང་འགྲོ། ༣ ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ༣ ཤིང་རྒྱ་གྲམ་སྔུན་ན། འཇིག་རྟེན་རྒྱབ་ན་ཡོད། ༣ ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ༤ ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས། ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས། ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ།

  I Have Decided to Follow Jesus

 • ༡ དཀོན་མཆོག་ཡ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན། ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའི་དཀོན་མཆོག ཁྱེད་ནི་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་པ་ཡི་བདག་པོ། འཛམ་གླིང་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀོད་དོ། ང་ཚོ་སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། སྐུ་སྲོག་ནི་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་སོང་། ང་ཚོའི་སྡིག་པ་ནི་ཁོང་གིས་བསལ་སོང་། ཨེ་མ་འདི་དེ་འདྲ་སྐྱིད་པ། ༢ གྲོགས་པོ་ཡ་གྲོགས་མོ་བདག་གི་སྤུན་ཟླ། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་། ཁོང་གི་ཐར་བའི་ལམ་དེ་འཐོབ་ཡོང་། ངའི་ཡིད་སེམས་དེ་འདྲ་དགའ་བ། ཁོང་གི་རིན་ཆེན་སྐུ་ཁྲག་དེ་ཡིས། ང་ཚོ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས་བསལ་སོང་། མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་དེ་ཁྱོད་ལ་འཐོབ་ཡོང་། ཨེ་མ་ང་དེ་འདྲ་སྐྱིད་པ། ༢

  God My Saviour

 • ༡ ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་ཐག་བཅད། ༣ ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ༢ གཞན་པ་ངའི་མཉམ་དུ་མི་འགྲོ་ཡང་ང་འགྲོ། ༣ ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ༣ ཤིང་རྒྱ་གྲམ་སྔུན་ན། འཇིག་རྟེན་རྒྱབ་ན་ཡོད། ༣ ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ༤ ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས།  ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས།  ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སེམས་དགའ་སྤྲོ་ཡིས་ཁེངས།  ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ། ད་ཕྱིར་མི་འགྲོ།

  I Have Decided to Follow Jesus

 • ༡ དཀོན་མཆོག་ཡ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན། ནམ་མཁའ་རུ་བཞུགས་པའི་དཀོན་མཆོག ཁྱེད་ནི་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་པ་ཡི་བདག་པོ། འཛམ་གླིང་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀོད་དོ།། ང་ཚོ་སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། སྐུ་སྲོག་ནི་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་སོང་། ང་ཚོའི་སྡིག་པ་རྣམས་ཁོང་གིས་བསལ་སོང་། ཨེ་མ་འདི་དེ་འདྲ་སྐྱིད་པ། ༢ གྲོགས་པོ་ཡ་གྲོགས་མོ་བདག་གི་སྤུན་ཟླ། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་། ཁོང་གི་ཐར་བའི་ལམ་དེ་འཐོབ་ཡོང་། ངའི་ཡིད་སེམས་དེ་འདྲ་དགའ་བ། ཁོང་གི་རིན་ཆེན་སྐུ་ཁྲག་དེ་ཡིས། ང་ཚོ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས་བསལ་སོང་། མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་དེ་ཁྱོད་ལ་འཐོབ་ཡོང་། ཨེ་མ་ང་དེ་འདྲ་སྐྱིད་པ།

  God My Saviour

 • ༡ ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་ཐག་བཅད། ༣ ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ༢ མི་གཞན་ང་མཉམ་དུ་མི་འགྲོ་ཡང་ང་འགྲོ། ༣ ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ༣ རྒྱངས་ཤིང་ངའི་སྔོན་ལ། འཇིག་རྟེན་རྒྱབ་ལ་ཡོད། ༣ ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ༤ ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་ལ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ། ང་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་ལ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ། ངའི་སེམས་ནང་དགའ་སྤྲོས་ཁེངས་བཞིན་བསྡད་ནས་ཡོད། ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ། ཕྱིར་ལོག་མི་འགྲོ།།

  I Have Decided to Follow Jesus