Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • Tsowo, lha yi tro dü kye gi drunda suyang me Mirik tamje kye gi dündü Ayong nɛKye la tö nga jö Siji tsangma kye la bö (2x) Tsowo, kye nyi ko na, ngotsar denbi Köncho yin Tsowo, kye gi dɛnbi lam dɛ nga la lobar mdzö Tsowo, kye gi tsenla jikchir.Ngi losem ze jik yinbar dzö

  All Nations Will Bring You Glory

 • Dzowo, lha yi trö tu kye gi drenda suyang me Mirik tamje kye gi düntu yong nɛ Kye la dö ngak jö Siji tsangma kye la bü Dzowo, kye nyi ko na, ngotsar denbɛ Gönchok yin Dzowo, kye gi dɛnbɛ lam te nga la lopbar dzö Dzowo, kye gi tsenla jikchir,ngɛ losem dze jik yinbar dzö

  All Nations Will Bring You Glory

 • 主啊,没有任何神明能与你相比。 万族都会在你面前敬拜你,荣耀你。 主啊,唯有你是奇妙的上帝。 主啊,教导我你的真道。 主啊,为敬畏你的名,请让我的心全然为你。

  All Nations Will Bring You Glory

  2021

  218

 • Oh Lord our God, among the gods there is no one like You. All the nations You have made will come and worship You Oh Lord. They will bring glory to Your name. For You are great and do marvelous deeds, You alone are God So teach me Your way Oh Lord, and I will walk in Your truth. That I may fear Your name, please give me an undivided heart.

  All Nations Will Bring You Glory

  2021

  218

 • ༡ གཙོ་བོ། ལྷ་ཡི་ཁྲོད་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་འགྲན་ཟླ་སུ་ཡང་མེད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༢ གཙོ་བོ། ཁྱེད་ཉིད་ཁོ་ན་ངོ་མཚར་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༣ གཙོ་བོ། ཁྱེད་ཀྱི་བདེན་པའི་ལམ་དེ་ང་ལ་སློབ་པར་མཛོད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༤ གཙོ་བོ། ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ལ་འཇིགས་ཕྱིར། ངའི་བློ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཡིན་པར་མཛོད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢

  All Nations Will Bring You Glory

 • ༡ གཙོ་བོ། ལྷ་ཡི་ཁྲོད་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་འགྲན་ཟླ་སུ་ཡང་མེད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༢ གཙོ་བོ། ཁྱེད་ཉིད་ཁོ་ན་ངོ་མཚར་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༣ གཙོ་བོ། ཁྱེད་ཀྱི་བདེན་པའི་ལམ་དེ་ང་ལ་སློབ་པར་མཛོད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༤ གཙོ་བོ། ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ལ་འཇིགས་ཕྱིར། ངའི་བློ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཡིན་པར་མཛོད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢

  All Nations Will Bring You Glory

 • ༡ གཙོ་བྟོ། ལྷ་ཡི་ཁྲྟོད་དུ་ ཁྱེད་ཀི་འགན་ཟླ་སུ་ཡང་མེད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀི་མདུན་དུ་ཡྟོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྟོད། གཟི་བརིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༢ གཙོ་བྟོ། ཁྱེད་ཉིད་ཁྟོ་ན། ངྟོ་མཚར་ལྡན་པའི་དཀྟོན་མཆྟོག་ཡིན། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀི་མདུན་དུ་ཡྟོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྟོད། གཟི་བརིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༣ གཙོ་བྟོ། ཁྱེད་ཀི་བདེན་པའི་ ལམ་དེ་ང་ལ་སྟོབ་པར་མཛོད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀི་མདུན་དུ་ཡྟོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྟོད། གཟི་བརིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། ༢ ༤ གཙོ་བྟོ། ཁྱེད་ཀི་མཚན་ལ་འཇིགས་ཕྱིར། ངའི་བླྟོ་སེམས་རེ་གཅིག་ཡིན་པར་མཛོད། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀི་མདུན་དུ་ཡྟོང་ནས། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྟོད། གཟི་བརིད་ཚང་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ།། ༢

  All Nations Will Bring You Glory