Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • Tarbɛ nyima shar song, gawa la! Tering semba ga song, kyiba la! Gawa la! kyiba la! Kyamgön dikba meba, gawa la! Ngatsö tsab la trong song, kyowa la! Kyowa la! Kyowa la! Kyangshing dukngɛ nyang song, dukba la! Dikba tamjel sɛl song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Tsowo Yeshu she song, dukba la Shakma sumbar shang song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Yeshü kutra rinchen, gawa la! Ngatsö lurin nang song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Chiwɛ wang nɛ gyɛl song, gawa la! Dügi wang lɛ gyɛl song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Kyamgön Tsowo Yeshu, gawa la! Namgyün sönbo shuk yö, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Kyibɛ nyima shar song, gawa la! Gawɛ lushɛ len shi, kyiba la! Gawa la! Kyiba la!

  Salvation’s Day Has Dawned

 • Salvation’s day has dawned. So happy. Heart’s filled by joy. So happy. Happy and joy. Savior has no sin. So happy. He died for us. So sad. Happy and sad. Suffered on the cross. So sad. Purified all sin. So happy. Happy and joy. The Lord Jesus died So sad. He rose again after three days. So happy. Happy and joy. Precious blood of Jesus. So happy. Paid for our redemption. So happy. Happy and joy. Conquered the power of death. So happy. Conquered the power of demon. So happy. Happy and joy. Savior Lord Jesus. So happy. Has everlasting life. So happy. Happy and joy. Happy day comes. So happy. Sing the happy song. So happy. Happy and joy.

  Salvation’s Day Has Dawned

 • Salvation’s day has dawned. So happy. Heart’s filled by joy. So happy. Happy and joy. Savior has no sin. So happy. He died for us. So sad. Happy and sad. Suffered on the cross. So sad. Purified all sin. So happy. Happy and joy. The Lord Jesus died So sad. He rose again after three days. So happy. Happy and joy. Precious blood of Jesus. So happy. Paid for our redemption. So happy. Happy and joy. Conquered the power of death. So happy. Conquered the power of demon. So happy. Happy and joy. Savior Lord Jesus. So happy. Has everlasting life. So happy. Happy and joy. Happy day comes. So happy. Sing the happy song. So happy. Happy and joy.

  Salvation’s Day Has Dawned

 • 1 Tarbä nyima shar song, gawa la! Tering semba ga song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 2 Gyamgön dikba meba, gawa la! Ngantsö tsâb-la trong song, gyowa la! Gyowa la! Gyowa la! 3 Gyangshing du-ngä nyong song, dukba la! Dikba tsangma sä song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 4 Dzowo Yeshu shak song, dukba la Shangma sumbar shang song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 5 Yeshü gutrà rinchen, gawa la! Ngantsö lurin nang song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 6 Chiwä wang-la gyä song, gawa la! Dü-gi wang yang gyä song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 7 Gyamgön Dzowo Yeshu, gawa la! Namgyün sönbo shuk yö, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 8 Gyibä nyima shar song, gawa la! Gawä lushä len shì, gyiba la! Gawa la! Gyiba la!

  Salvation’s Day Has Dawned

 • 1 //: Dob tang siji dämbä Jikden kam di gökän :// //: Dzowo Yahowa yin Wöser ngantsor shar du :// //: Yahowa-yi mide Tamjä de-la gö du :// 2 //: Cham tang nyingje chewä Trinjen Gyamgön Yeshu :// //: Rangsò lu-la dangwä Dikdrib tsangma ta song :// //: Gyamgön Yeshü mider Tarwä lam-la gö du ://

  Powerful and Glorious

 • ༡ ཐར་བའི་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སེམས་པ་དགའ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༢ སྐྱབས་མགོན་སྡིག་པ་མེད་པ། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་དོན་ལ་གྲོངས་སོང་། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། ༣ རྒྱ་གྲམ་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༤ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གཤེགས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། ཞག་མ་གསུམ་པར་སླར་གསོན། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༥ ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཁྲག་རིན་ཆེན། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་བླུ་རིན་གནང་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༦ འཆི་བའི་དབང་ནས་རྒྱལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། བདུད་ཀྱི་དབང་ལས་རྒྱལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༧ སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ། དགའ་བ་ལ། ནམ་རྒྱུན་གསོན་པོར་བཞུགས་ཡོད། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༨ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། དགའ་བ་ལ། དགའ་བའི་གླུ་གཞས་ལོངས་ཤིག སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ།

  Salvation’s Day Has Dawned

 • ༡ སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་འགོད་མཁན། ༢ གཙོ་བོ་ཡ་ཧོ་ཝ་ཡིན།11 འོད་ཟེར་ང་ཚོར་ཤར་འདུག ༢ ཡ་ཧོ་ཝ་ཡི་མི་སྡེ། ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་འདུག ༢ ༢ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི། དྲིན་ཆེན་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ། ༢ རང་སྲོག་བླུ་ལ་བཏང་བས། སྡིག་སྒྲིབ་ཚང་མ་དག་སོང་། ༢ སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་མི་སྡེ། ཐར་བའི་ལམ་དུ་བཀོད་འདུག ༢

  Powerful and Glorious

 • ༡ ཐར་བའི་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སེམས་པ་དགའ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༢ སྐྱབས་མགོན་སྡིག་པ་མེད་པ། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་དོན་དུ་གྲོངས་སོང་། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། ༣ རྒྱ་གྲམ་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༤ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གཤེགས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། ཞག་མ་གསུམ་པར་སླར་གསོན། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༥ ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཁྲག་རིན་ཆེན། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་བླུ་རིན་གནང་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༦ འཆི་བའི་དབང་ནས་རྒྱལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། བདུད་ཀྱི་དབང་ལས་རྒྱལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༧ སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ། དགའ་བ་ལ། ནམ་རྒྱུན་གསོན་པོར་བཞུགས་ཡོད། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༨ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། དགའ་བ་ལ། དགའ་བའི་གླུ་གཞས་ལོངས་ཤིག སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ།

  Salvation’s Day Has Dawned

 • ༡ སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་འགོད་མཁན། ༢ གཙོ་བོ་ཡ་ཧོ་ཝཱ་ཡིན། འོད་ཟེར་ང་ཚོར་འཕྲོས་འདུག ༢ ཡ་ཧོ་ཝཱ་ཡི་མི་སྡེ། ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་འདུག ༢ ༢ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི། དྲིན་ཆེན་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ། ༢ རང་སྲོག་བླུ་ལ་བཏང་བས། སྡིག་སྒྲིབ་ཚང་མ་དག་སོང་། ༢ སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་མི་སྡེ། ཐར་བའི་ལམ་དུ་བཀོད་འདུག  ༢

  Powerful and Glorious

 • ༡ ཐར་པའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སེམས་པ་དགའ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༢ སྐྱབས་མགོན་སྡིག་པ་མེད་པ། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་ཚབ་ལ་གྲོངས་སོང་། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། ༣ རྒྱངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༤ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གཤེགས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། ཞག་མ་གསུམ་པར་བཞེངས་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༥ ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཁྲག་རིན་ཆེན། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་བླུ་རིན་གནང་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༦ འཆི་བའི་དབང་ནས་རྒྱལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། བདུད་ཀྱི་དབང་ལས་རྒྱལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༧ སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ། དགའ་བ་ལ། ནམ་རྒྱུན་གསོན་པོར་བཞུགས་ཡོད། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༨ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་། དགའ་བ་ལ། དགའ་བའི་གླུ་གཞས་ལེན་ཞིག སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ།།

  Salvation’s Day Has Dawned

 • ༡ སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་བཀོད་མཁན། ༢ གཙོ་བོ་ཡ་ཧོ་ཝཱ་ཡིན། འོད་ཟེར་ང་ཚོར་ཤར་འདུག ༢ ཡ་ཧོ་ཝཱ་ཡི་མི་སྡེ། ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་འདུག ༢ ༢ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བའི། དྲིན་ཆེན་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ། ༢ རང་སྲོག་བློས་ལ་བཏང་བས། སྡིག་སྒྲིབ་ཚང་མ་དག་སོང་། ༢ སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་མི་སྡེ། ཐར་བའི་ལམ་དུ་བཀོད་འདུག ། ༢

  Powerful and Glorious