Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • Tarbɛ nyima shar song, gawa la! Tering semba ga song, kyiba la! Gawa la! kyiba la! Kyamgön dikba meba, gawa la! Ngatsö tsab la trong song, kyowa la! Kyowa la! Kyowa la! Kyangshing dukngɛ nyang song, dukba la! Dikba tamjel sɛl song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Tsowo Yeshu she song, dukba la Shakma sumbar shang song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Yeshü kutra rinchen, gawa la! Ngatsö lurin nang song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Chiwɛ wang nɛ gyɛl song, gawa la! Dügi wang lɛ gyɛl song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Kyamgön Tsowo Yeshu, gawa la! Namgyün sönbo shuk yö, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Kyibɛ nyima shar song, gawa la! Gawɛ lushɛ len shi, kyiba la! Gawa la! Kyiba la!

  Salvation’s Day Has Dawned

 • Salvation’s day has dawned. So happy. Heart’s filled by joy. So happy. Happy and joy. Savior has no sin. So happy. He died for us. So sad. Happy and sad. Suffered on the cross. So sad. Purified all sin. So happy. Happy and joy. The Lord Jesus died So sad. He rose again after three days. So happy. Happy and joy. Precious blood of Jesus. So happy. Paid for our redemption. So happy. Happy and joy. Conquered the power of death. So happy. Conquered the power of demon. So happy. Happy and joy. Savior Lord Jesus. So happy. Has everlasting life. So happy. Happy and joy. Happy day comes. So happy. Sing the happy song. So happy. Happy and joy.

  Salvation’s Day Has Dawned

 • Salvation’s day has dawned. So happy. Heart’s filled by joy. So happy. Happy and joy. Savior has no sin. So happy. He died for us. So sad. Happy and sad. Suffered on the cross. So sad. Purified all sin. So happy. Happy and joy. The Lord Jesus died So sad. He rose again after three days. So happy. Happy and joy. Precious blood of Jesus. So happy. Paid for our redemption. So happy. Happy and joy. Conquered the power of death. So happy. Conquered the power of demon. So happy. Happy and joy. Savior Lord Jesus. So happy. Has everlasting life. So happy. Happy and joy. Happy day comes. So happy. Sing the happy song. So happy. Happy and joy.

  Salvation’s Day Has Dawned

 • ༡ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་གྲོངས་པའི་རྒྱངས་ཤིང་། དད་པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་བའི་དུས། ངའི་ཁེ་བཟང་ཐམས་ཅད་གྱོང་དུ་རྩི། ང་རྒྱལ་ཀུན་ལ་སྨད་པ་བཏང་ངོ་། ༢ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་པ་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་དཀོན་མཆོག་བསྟོད་པར་མ་གནོང་། ངའི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ། ཁོང་གི་ཁྲག་ལ་མཆོད་པར་ཕུལ་ལོ། ༣ ལྟོས་ཁོང་གི་དབུ་ཞབས་དང་ཕྱག་ནས། སྐྱོ་བ་དང་བྱམས་པ་འདྲེན་ནས་འབབ། བྱམས་པ་སྐྱོ་བ་དེ་འདྲ་ཐུག་གམ། དབུ་ལ་ཚེར་མའི་ཅོད་པན་གསོལ་ལམ། ༤ རྒྱལ་ཁམས་ཚང་མ་ང་ཡི་ཡིན་ནའང་། ཕུལ་བ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་སྟེ། ཁོང་གི་བྱམས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་དེས། ང་ཡི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགོས་སོ།།

  When I Survey the Wondrous Cross

 • 1 Bändän gyäsä trongbä gyangshing Täbä go nä tongwä tü Ngä kebsang tamjä kyong-tu dzi Ngargyä gün-la mäba dang-ngo 2 Dzowo Yeshu trongba mado Shän-la Gönchò döbar ma nong Ngä yitrokbä ngöbo tsangma Kong-gi trà-la chöbar pü-lo 3 Dö kong-gi ushâb tang chà-nä Gyowa tang chamba tren nä pâb Chamba gyowa tendra tuk gam U-la tsermä jöbän sö-lam 4 Gyäkam tsangma nga yi yin gyang Büwa te-ni shin-du nyung de Chamba ngotsarjän dzangma te Nga-yi lü-nga-yi sum gö so

  When I Survey the Wondrous Cross

 • 1 Tarbä nyima shar song, gawa la! Tering semba ga song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 2 Gyamgön dikba meba, gawa la! Ngantsö tsâb-la trong song, gyowa la! Gyowa la! Gyowa la! 3 Gyangshing du-ngä nyong song, dukba la! Dikba tsangma sä song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 4 Dzowo Yeshu shak song, dukba la Shangma sumbar shang song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 5 Yeshü gutrà rinchen, gawa la! Ngantsö lurin nang song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 6 Chiwä wang-la gyä song, gawa la! Dü-gi wang yang gyä song, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 7 Gyamgön Dzowo Yeshu, gawa la! Namgyün sönbo shuk yö, gyiba la! Gawa la! Gyiba la! 8 Gyibä nyima shar song, gawa la! Gawä lushä len shì, gyiba la! Gawa la! Gyiba la!

  Salvation’s Day Has Dawned

 • ༡ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་སྟེང་གྲོངས་སོང་། ༢ ཐར་པ་ང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁོང་གིས་མྱངས་སོང་། ༢ ༢ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་དགྲ་བོ་ལག་ནས་གྲོངས་སོང་། ༢ བྱམས་པ་ང་ལ་ན་ཟུག་ཁོང་ལ་ཕོག་སོང་། གྲོངས་སོང་། 65 ༢ ༣ སྡིག་པ་མེད་པའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་སོང་། ༢ རེ་བ་ང་ལ་འཆི་བ་ཁོང་གིས་མྱངས་སོང་། ༢ ༤ ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པའི་སྲས་གཅིག་གྲོངས་སོང་། ༢ ཞི་བདེ་ང་ལ་དཀའ་ལས་ཁོང་གིས་མྱངས་སོང་། ༢ ༥ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཞག་མ་གསུམ་པར་བཞེངས་སོང་། ༢ བདུད་ཀྱི་ངན་པའི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཕམ་སོང་། ༢

  The Cross

 • ༡ མིར་ཡམ་ནང་བཞིན་ང་གཅིག་པོ་ངུ་དུས། ཡེ་ཤུས་ངའི་རྩར་བཞེངས་ནས་འདི་འདྲ་གསུངས་པ། ཁྱེད། ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ངུ་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད། ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ངུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་ཡོད། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། ༢ ཉེ་གནས་རྣམས་ནང་བཞིན་མི་ལ་འཇིགས་དུས། ཡེ་ཤུས་ངའི་རྩར་བཞེངས་ནས་འདི་འདྲ་གསུངས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་སློང་ཞིག འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། ༣ ཐོ་མཱ་ནང་བཞིན་ངའི་སེམས་ལ་དོགས་པ་སྐྱེས་དུས། ཡེ་ཤུས་ངའི་རྩར་བཞེངས་ནས་འདི་འདྲ་གསུངས་པ། ཁྱེད་དོགས་པ་མ་སྐྱེས་ང་ལ་དད་པ་བྱོས། ཁྱེད་དོགས་པ་མ་སྐྱེས་ང་ལ་དད་པ་བྱོས། ང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་ཡོད། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། ༤ མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་ང་ལ་གནང་བ་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕྱག་འཚལ་རྒྱུ་ཡིན། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཡེ་ཤུ་ཁྱེད། ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ༥ ཡེ་ཤུའི་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྐུ་ཁྲག་བརྒྱུད་ནས། ང་ཡི་སྡིག་པ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་སོང༌། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཡེ་ཤུ་ཁྱེད། ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།

  Hallelujah He is Alive

 • ༡ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་གྲོངས་པའི་ཤིང་རྒྱ་གྲམ། དད་པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་བའི་དུས། ངའི་ཁེ་བཟང་ཐམས་ཅད་གྱོང་དུ་བརྩིས། ང་རྒྱལ་ཀུན་ལ་སྨད་པ་བཏང་ངོ་།། ༢ གྲོངས་པའི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུར་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་དཀོན་མཆོག་བསྟོད་པར་མ་བྱེད། ངའི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ། ཁོང་གི་ཁྲག་ལ་མཆོད་པར་འབུལ་ལོ།། ༣ ལྟོས་དང་ཁོང་གི་དབུ་ཞབས་དང་ཕྱག་ནས། སྐྱོ་བ་དང་བྱམས་པ་མཉམ་དུ་འབབ། བྱམས་པ་སྐྱོ་བ་དེ་འདྲ་ཐུག་གམ། དབུ་ལ་ཚེར་མའི་ཅོད་པན་གསོལ་ལམ།། ༤ རྒྱལ་ཁམས་ཚང་མ་ང་ཡི་ཡིན་ཡང་། འབུལ་བ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་སྟེ། བྱམས་པ་ངོ་མཚར་གཙང་མ་དེ་ལ། ང་ཡི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགོས་སོ།།

  When I Survey the Wondrous Cross

 • ༡ ཐར་བའི་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སེམས་པ་དགའ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༢ སྐྱབས་མགོན་སྡིག་པ་མེད་པ། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་དོན་ལ་གྲོངས་སོང་། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། སྐྱོ་བ་ལ། ༣ རྒྱ་གྲམ་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༤ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་གཤེགས་སོང་། སྡུག་པ་ལ། ཞག་མ་གསུམ་པར་སླར་གསོན། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༥ ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཁྲག་རིན་ཆེན། དགའ་བ་ལ། ང་ཚོའི་བླུ་རིན་གནང་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༦ འཆི་བའི་དབང་ནས་རྒྱལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། བདུད་ཀྱི་དབང་ལས་རྒྱལ་སོང་། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༧ སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ། དགའ་བ་ལ། ནམ་རྒྱུན་གསོན་པོར་བཞུགས་ཡོད། སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ། ༨ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་། དགའ་བ་ལ། དགའ་བའི་གླུ་གཞས་ལོངས་ཤིག སྐྱིད་པ་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་ལ།

  Salvation’s Day Has Dawned

 • ༡ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་སྟེང་གྲོངས་སོང་། ༢ ཐར་བ་ང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁོང་གིས་མྱངས་སོང་། ༢ ༢ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་དགྲ་བོ་ལག་ནས་གྲོངས་སོང་། ༢ བྱམས་པ་ང་ལ་ན་ཟུག་ཁོང་ལ་ཕོག་སོང་། ༢ ༣ སྡིག་པ་མེད་པའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་གྲོངས་སོང་། ༢ རེ་བ་ང་ལ་འཆི་བ་ཁོང་གིས་མྱངས་སོང་། ༢ ༤ ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པའི་སྲས་གཅིག་གྲོངས་སོང་། ༢ ཞི་བདེ་ང་ལ་དཀའ་ལས་ཁོང་གིས་མྱངས་སོང་། ༢ ༥ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཞག་མ་གསུམ་པར་བཞེངས་སོང་། ༢ བདུད་ཀྱི་ངན་པའི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཕམ་སོང་། ༢

  The Cross

 • ༡ མིར་ཡམ་ནང་བཞིན་ང་གཅིག་པོ་ངུ་དུས། ཡེ་ཤུས་ངའི་རྩར་བཞེངས་ནས་འདི་འདྲ་གསུངས་པ། ཁྱེད། ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ངུ་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད། ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ངུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་ཡོད། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། ༢ ཉེ་གནས་རྣམས་ནང་བཞིན་མི་ལ་འཇིགས་དུས། ཡེ་ཤུས་ངའི་རྩར་བཞེངས་ནས་འདི་འདྲ་གསུངས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་སློང་ཞིག འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། ༣ ཐོ་མཱ་ནང་བཞིན་ངའི་སེམས་ལ་དོགས་པ་སྐྱེས་དུས། ཡེ་ཤུས་ངའི་རྩར་བཞེངས་ནས་འདི་འདྲ་གསུངས་པ། ཁྱེད་དོགས་པ་མ་སྐྱེས་ང་ལ་དད་པ་བྱོས། ཁྱེད་དོགས་པ་མ་སྐྱེས་ང་ལ་དད་པ་བྱོས། ང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་ཡོད། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། འཇིགས་སྣང་མ་སྐྱེས། ༤ མཐའ་མེད་པའི་སྲོག་ང་ལ་གནང་བ་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕྱག་འཚལ་རྒྱུ་ཡིན། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཡེ་ཤུ་ཁྱེད། ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ༥ ཡེ་ཤུའི་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྐུ་ཁྲག་བརྒྱུད་ནས། ང་ཡི་སྡིག་པ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་སོང༌། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཡེ་ཤུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས། ཡེ་ཤུ་ཁྱེད། ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ། ཧ་ལེ་ལོའུ་ཡཱ།

  Hallelujah He is Alive