Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • ༡ ང་བཅས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ ང་ལུ་བྱམས་པ་མཛད་ཡི། ཁོ་གི་སྲས་གཅིག་ཡེ་ཤུ་ འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་གནང་ཡི། འདི་བཟུམ་བྱམས་པ་ ང་ལུ་གནང་ཡི། འདི་བཟུམ་བྱམས་པ་ ཁྱོད་ལུ་གནང་ཡི། ང་ལུ་གནང་ཡོད་ ཁྱོད་ལུ་གནང་ཡི། ༢ ང་བཅས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ ང་ལུ་འཚོལ་བ་བྱོན་ཡི། ང་རང་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པ་ ཁྱོད་ཡང་འཚོལ་བ་བྱོན་ཡི། འདི་བཟུམ་བྱམས་པ་ ང་ལུ་གནང་ཡི། འདི་བཟུམ་བྱམས་པ་ ཁྱོད་ལུ་གནང་ཡི། ང་ལུ་གནང་ཡོད་ ཁྱོད་ལུ་གནང་ཡི། ༣ ཁོ་གིས་རང་གི་སྐུ་སྲོག་ ངི་གི་དོན་ལུ་གནང་ཡི། ང་རང་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པ་ ག་ར་གི་དོན་ལུ་གནང་ཡི། འདི་བཟུམ་བྱམས་པ་ ང་ལུ་གནང་ཡི། འདི་བཟུམ་བྱམས་པ་ ཁྱོད་ལུ་གནང་ཡི། ང་ལུ་གནང་ཡོད་ ཁྱོད་ལུ་གནང་ཡི། ༤ ང་གིས་དད་པ་སྐྱེད་ན་ ང་ལུ་ཐར་པ་གནང་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་དད་པ་སྐྱེད་ན་ ཁྱོད་ལུ་ཐར་པ་གནང་འོང་། དད་པ་སྐྱེད་ན་ ཐར་པ་གནང་འོང་། དད་པ་སྐྱེད་ན་ ཐར་པ་གནང་འོང་། དད་པ་སྐྱེད་ན། ཐར་པ་གནང་འོང་།

  Our Great Father God

  2021

  30, 64

 • O trashi sho, o tende shu Trashi sho, tende shu (2x) La la la la la la, la la la la la la (2x) Yeshu trungkar la tende shu, tende shu Ngatsi gawe töyang bü, töyang bü Ngatsi kyibɛ trogar trab, trogar trab Kun la kadro trashi sho, trashi sho O düchen gi cho, o tende shu Düchen cho, tende shu (2x) La la la la la la, la la la la la la (2x) Ngatso che la gön chi trung, gön chi trung Kong gi tsen la Yeshu so, Yeshu so Wang tang nü shu kong la dzom, kong la dzom Kong nyi ngatsö gyebo yin, gyebo yin O düchen gi cho, o trashi sho Düchen cho, trashi sho (2x) La la la la la la la la la la la la (2x) Ngatso tsangme Kyamgön trung, Kyamgön trung Konggi ngatsor tsesok nang, tsesok nang Gatrö töyang kun la kyab, kun la kyab Siji töba kong la bü, kong la bü Yeshü trungkar la tende shu Ngatsɛ gawe töyang bü Ngatsɛ kyibe trogar trab Kun la kadro, trashi sho Trashi sho, trashi sho Trashidele punsum tsokbar sho

  Congratulations for Jesus Birthday

 • Tering Kyamgön trung song, gawa la! Kyamgön Yeshu trung song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Belehem tu trung song, gawa la! Tare nang la shuk du, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Lukdzi ponya tong song, gawa la! Gawe nɛdzü shɛ song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Shar nɛ karma shar song, gawa la! Karme lamka tɛn song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Tang nɛ lukdzi leb chong, gawa la! Lukdzi töyang pü song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Shar nɛ keba peb chong, gawa la! Kebe ser ngü pü song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Namka ponyɛ keng song, gawa la! Ponyɛ kyilu lang song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la! Kyibe nyima shar song, gawa la! Nyɛmbe luyang lang song, kyiba la! Gawa la! Kyiba la!

  The Saviour Was Born Today

 • Ngatso Yabchen Könchok Kangdre chamba nang song Kong gi Sɛ jik Yeshu Jikden di la nang song Kandre chamba nga la nang song Kandre chamba kye la nang song Nga la nang song Kye la nang song Ngatso Kyamgön Yeshu Nga la tseka peb chüng Ngarang jikbo ma re Kye yang tsöka peb chüng Gangdre chambɛ nga la tse chüng Gangdre chambɛ kye la tse chüng Nga la tse chüng, kye la tse chüng Kong gi rang gi kuso Nga yi tön la nang song Ngarang chikbo ma re Tsangme tön la nang song Gandre chamba nga la nang song Gandre chamba kye la nang song Nga la nang song Kye la nang song Nga yi deba chebɛ Nga la tarba nang song Kye yang deba che na Kye yang tarba nang yong Deba che na, tarba nang yong Deba che na, tarba nang yong Deba che na, tarba nang yong

  Our Great Father God

 • Könchok la gawar sho Kong la töba pü tang, Haleluya

  Jubilate Deo

 • Why are we celebrating this special day? Because today is Jesus’ birthday. What joy! Jesus The Saviour came to the world on this day. What Joy! The shepherds went to meet Him. On this celebration, what did the shepherds give Him? The shepherds gave Him their worship, what joy! On this day Jesus The Saviour was born into this world. What joy! The three wise men went to visit Him. On this celebration, what did the wise men give Him? The wise men gave Him lots of gold and silver. On this day Jesus The Saviour was born into this world. What joy! Many angels gathered above in the sky. On this celebration, what did the angels offer Him? The angels offered Him melodious songs. On this day Jesus The Saviour was born into this world. What joy! Today we should go to visit Him. On this celebration, what shall we offer Him? We should offer our whole heart to Him. What Joy! On this day Jesus The Saviour was born into this world. What joy! On this day, Jesus The Saviour was born.

  Christmas Greetings: Warm Greetings In Celebration Of The Saviour Jesus’ Birthday!

 • དེ་རིང་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ག་རེ་རེད་པས། ལ་འོ་ན། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་རེད། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་འདྲིའི་སྐྱིད་པ་ལ། ལུག་རྫི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་མཇལ་བར་ཕྱིན་སོང་། དེ་རིང་དུས་བཟང་འདི་ལ་ལུག་རྫིས་ག་རེ་ཕུལ་སོང་། ལ་འོ་ན། ལུག་རྫིས་ཁོང་ལ་བསྟོད་དབྱངས་མང་པོ་ཕུལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་འདྲིའི་སྐྱིད་པ་ལ། མཁས་པ་གསུམ་གྱིས་ཁོང་ལ་མཇལ་བར་ཕྱིན་སོང་། དེ་རིང་དུས་བཟང་འདི་ལ་མཁས་པས་ག་རེ་ཕུལ་སོང་། ལ་འོ་ན། མཁས་པས་ཁོང་ལ་གསེར་དངུལ་མང་པོ་ཕུལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་འདྲིའི་སྐྱིད་པ་ལ། ཡ་གི་གནམ་གྱི་གུང་ལ་ཕོ་ཉ་མང་པོ་འཛོམས་པ་རེད། དེ་རིང་དུས་བཟང་འདི་ལ་ཕོ་ཉས་ག་རེ་ཕུལ་སོང་། ལ་འོ་ན། ཕོ་ཉས་ཁོང་ལ་སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕུལ་སོང་། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་འདྲིའི་སྐྱིད་པ་ལ། དེ་རིང་ང་ཚོ་ཁོང་ལ་མཇལ་ཁ་འགྲོ་དགོས་རེད། དེ་རིང་དུས་བཟང་འདི་ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་འཕུལ་དགོས་རེད། ལ་འོ་ན། ང་ཚོ་རང་གི་སེམས་པ་ཁོང་ལ་འཕུལ་དགོས་རེད། དགའ་བ་ལ། དེ་རིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་འདྲིའི་སྐྱིད་པ་ལ། དེ་རིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་རེད།

  Christmas Greetings: Warm Greetings In Celebration Of The Saviour Jesus’ Birthday!

 • Oh may we have a good fortune. Oh give congratulations. (3x) La La La Give congratulations For Jesus birthday. We offer up joyful praises. We dance happily. Everywhere/always May we have a good fortune. Oh good festival. Oh give congratulations. (3x) La La La A God has been born for our sake In His name tell Jesus (pray to Jesus) Power and strength Come together in Him. He is our King. Oh good festival. Oh give congratulations. (3x) La La La The Savior of us all has been born. He gives us life. Totally filled with joyful praises. Offer glorious praises to Him.

  Congratulations for Jesus Birthday

  2021

  111

 • Today the Saviour was born. The Saviour Jesus was born. O what joy! O what happiness! Born in Bethlehem. Born in a stable. O what joy! O what happiness! Shepherds saw the angels. They told them joyful news. O what joy! O what happiness! A star rose in the east. The star showed the way. O what joy! O what happiness! The shepherds came from the fields. The shepherds came singing praises. O what joy! O what happiness! Wise men came from the east. The wise men offered gold and silver. O what joy! O what happiness! The sky was filled with angels. The angels sang a song of praise. O what joy! O what happiness! A joyful day has dawned. A sweet song is sung. O what joy! O what happiness!

  The Saviour Was Born Today

  2021

  49

 • Our Great God and Father What a love He showed us! He sent His Son Jesus To this earthly realm here. What amazing love He has shown me What amazing love He has shown you. He has shown me, He has shown you. Our great Savior Jesus He has come to seek me But not only for me He has come to seek You. What amazing love! He has sought me. What amazing love! He has sought you. He has sought me, He has sought you. He gave up His own life And He gave it for me But not only for me He gave it for all of us. What amazing love He has shown me. What amazing love He has shown you. He has shown me. He has shown you. I have faith in Him now I’ve received salvation And if you believe in Him You’ll receive salvation And if you believe, you’ll be saved too. And if you believe, you’ll be saved too. And if you believe, you’ll be saved too

  Our Great Father God

  2021

  30, 64

 • Come love God Worship Him. Hallelujah.

  Jubilate Deo

 • ༡ ཀེ། དད་ལྡན་ཚང་མ་ཤྟོག་ཅིག དེ་རིང་སྐྱིད་པྟོ་གཏྟོང་ཞིང་། བེད་ལེ་ཧེམ་དུ་ཤྟོག་ཅིག་མགྟོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤྟོག ཕྟོ་ཉ་ཡི་རྒྱལ་པྟོ་མི་ཡི་རྣམ་པ་བཟུང་པས།། ཡེ་ཤུ་ལ་ཕྱག་ཅིག་ཕུལ་དང་། ༢ ཨྟོ་སྐྱབས་མགྟོན་གཙོ་བྟོ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཕྱག་ཅིག་ཕུལ་དང་། ༢ ཁྟོང་རང་ཉིད་དཀྟོན་མཆྟོག་ཡིན་པས། ཁྟོང་ནི་འྟོད་དེ་རང་ཡིན། ན་ཆུང་མའི་མངལ་དུ་མཐྟོང་ཆུང་མི་གནང་བར་ཞུགས་སྟོ། དཀྟོན་མཆྟོག་རང་ཉིད་ལགས་མི་ཡི་རྣམ་པ་བཟུངས་པས།། ༣ གཞས་གཏྟོང་མཁན་ཕྟོ་ཉའི་ཚོགས། ཁྟོང་ལ་བསྟོད་དབྱངས་ལེན་ཞིག ནམ་མཁའ་ལ་ཡྟོད་པ་ཚང་མས་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཞིང་། ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའི་ཡབ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་ཅིག།

  O Come All Ye Faithful