Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • Bethlehem ga Yeshu Mashi thungma (2) Yeshu Mashi thung-ma Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2) Gocho ngapka pon Yeshu Mashi (2) Mariam gi thungma Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2) Yeshu Mashi dargi lomni tha wa (2) Wa da sa shi sha cham ka Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2) Bethlehem ga Yeshu Mashi thungma (2) Yeshu Mashi thung-ma Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2)

  Bethlehem, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • ཀ༽ བེཌ་ལེ་ཧེམ་ག་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་འཁྲུངས་མ། (༢྾༡) ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། ཡེ་རུ་ས་ ལེམ་ག་སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ཤོ་ནང་ དག་པ་ ཕི་ཝ། (༢྾༡) ཁ༽ གོ་ཅོ་ ངབ་ཀ་ དཔོན་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི། (༢྾༡) མ་རི་ཡམ་གེ་ འཁྲུངས་མ། ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ ཕི་ཝ། (༢྾༡) ག༽ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་དར་ གྱི་ལོམ་ཉི་ཐ་ཝ། (༢྾༡) ཝ་ད་ས་ ཤི་ཤ་ཅམ་ ཀ། ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ཕི་བ། (༢྾༡) ང་༽ བེཌ་ལེ་ཧེམ་ ག་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། (༢྾༡) ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ཕི་ཝ། (༢྾༡)

  Bethlehem, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1) Aiba tham chen zomacha Shacho Zambuling ga, takpa toenpa mala (2) Oma chaka dakpa, Oma mawa rina (2) Tham chen garang joenpar lekso(2) Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1) Aiba tham chen zomacha Gawa kitpacha dari ningka (2) Yeshu ga gyalsey ga ai shonang pheyne cholay (2) Tsha-wa Yeshu tshen ga Tashi delek (2) Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1)

  Zoma Cha, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • ༉ ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ཅ། ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ། དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ ཅ། ཀ༽ ས་ཕྱོག་ འཛམ་བུ་གླིང་ག་ རྟགས་པ་རྟེན་པ་མ་ལགས། (༢྾༡) ཨཱོ་མ་ཅ་ཀ་ དག་པ་ ཨཱོ་མ་མ་བ་ རི་ན།་(༢྾༡) ཐམས་ཅན་ ག་ར་ བྱོན་པར་ ལེགས་སོ། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ཅ། ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ། དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ ཅ། ཁ༽ དགའ་བ་སྐྱིད་པ་ཅ་ ད་རིས་ནིང་ཀ། (༢྾༡) ཡེ་ཤུ་ག་ རྒྱལ་སྲིད་ ག་ ཨའི་ཤོ་ནང་ཕི་ནི་ ཕྱོག་ལས། (༢྾༡) རྩ་བ་ ཡེ་ཤུ་མཚན་ག་ བཀྲིས་བདེ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མང་ཅ། ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ། དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས། ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡) ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མང་ ཅག།

  Zoma Cha, Praise Sharchokpa Gospel Album

  2021

 • ན་ག་བྱམས་པར་སྙིང་རྗེ། ཚེ་གེ་ལག་པ་ཆི་ལུ། ན་ག་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཅ། ན་ག་མགུར་མ་ཞུན་ཅ། ན་ག་བྱམས་པར་སྙིང་རྗེ། ཚེ་གེ་ལག་པ་ཆི་ལུ། ཇ་ག་དང་དུང་ཅ། ཡི་ཤུ་ན་ག་མཚན་ག། ན་ག་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཅ། ན་ག་མགུར་མ་ཞུན་ཅ། ན་ག་བྱམས་པར་སྙིང་རྗེ། ཚེ་གེ་ལག་པ་ཆི་ལུ། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ཞུན་ཅ། ཡི་ཤུ་ན་ག་མཚན་ག། ན་ག་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཅ། ན་ག་མགུར་མ་ཞུན་ཅ། ན་ག་བྱམས་པར་སྙིང་རྗེ། ཚེ་གེ་ལག་པ་ཆི་ལུ། ན་ག་བསྟོད་པ་ཕུལ་ཅ། ན་ག་མགུར་མ་ཞུན་ཅ། ན་ག་བྱམས་པར་སྙིང་རྗེ། ཚེ་གེ་ལག་པ་ཆི་ལུ།

  God’s Loving Kindness

  2020

 • ཇང་ཅོ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་གཅོ་བོ་ག། ཇང་ཅོ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ། ཇང་ཅོ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་གཅོ་བོ་ག། ཡི་ཤུ་གི་ཕ་མ་ སྡིག་པ་དང་ཤི་སྲོག། ཡི་ཤུ་གི་ཕ་མ། ཡི་ཤུ་གི་ཕ་མ་ སྡིག་པ་དང་ཤི་སྲོག། ཡི་ཤུ་གཤགས་པ་གེ ལོག་ཉི་བཞངས་པ། ཡི་ཤུ་གཤགས་པ་གེ ཡི་ཤུ་གཤགས་པ་གེ ལོག་ཉི་བཞངས་པ། ཡི་ཤུ་ཞིང་ཁམས་དང་ འཛམ་གླིང་ག་གཅོ་བོ། ཡི་ཤུ་ཞིང་ཁམས་དང། ཡི་ཤུ་ཞིང་ཁམས་དང་ འཛམ་གླིང་ག་གཅོ་བོ། ཡི་ཤུ་གསེར་ཁྲི་ཐུང་ཀ་ བཞུགས་པ་ཅ། ཡི་ཤུ་གསེར་ཁྲི་ཐུང་ཀ། ཡི་ཤུ་གསེར་ཁྲི་ཐུང་ཀ་ བཞུགས་པ་ཅ། ཡི་ཤུ་ལོག་ཉི་བྱོན་མེ་གི་ལ། ཡི་ཤུ་ལོག་ཉི་བྱོན་མེ། ཡི་ཤུ་ལོག་ཉི་བྱོན་མེ་གི་ལ།

  Sing Hallelujah to the Lord

  2020

  265

 • གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དག་ཁཱན།། འཛམ་གླིང་བཀོད་ཉི་གནང་ཁཱན།། འཛམ་གླིང་ནང་ཀ་བྱོན་ཉི།། འོད་ཟེར་ཤར་ཉི་ནང་མ།། རོགས་ཀ་འོད་ཟེར་ཐུར་གྱི།། འཛམ་གླིང་ཐམས་ཅན་ཆབས་པ།། ཐམས་ཅན་ཤོ་ནང་ཕེ་བ།། དཀོན་མཆོགའི་བྱོན་རླབས་ནང་མ།། དཀོན་མཆོགའི་ཤུགས་སྟོབས་ནང་མ།། ཡོང་ཁེ་ལེ་བུ་མན་ཅ།། ཆོ་རེ་རོག་ཀ་ཕྱག་ཀ།། ཤི་ནེ་རོག་ཀ་ཕྱག་ཀ།། ཐར་ལམ་གནང་ཁཱན་ཡི་ཤུ།། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ཞུན་ཅ།། ཡ་ཧ་ལམ་རིག་གནང་ཁཱན།། གཙོ་བོ་ཡི་ཤུ་གི་ལ།། རོག་ཤོ་ཨ་ཧ་སྐྱབས་མགོན།། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅན་རྣམ་ཉི།། ཐིང་ནོང་ཡི་ཤུ་གི་ལ།། ནམ་ནིང་ཡི་ཤུ་གི་ལ།། རོག་ཤོ་འགྱུར་སྦེ་མ་བ།། ཞིང་ཁམས་ནང་ཀ་བཞུགས་ཁཱན།། ཞིང་ཁམས་ནང་ཀ་བཞུགས་ཉི།། ཨའི་ག་སྨོན་ལམ་གནང་ཅ།།

  Lord God, Creator Of Heaven And Earth

  2020

 • དཀོན་མཆོའིཉཀུན་ཏི་ཝ། རོ་ཀ་སྲས་ཡི་ཤུ། སྙིང་རྗེ་ཨ་ཉི་ བཤགས་པ་གནང་མེ་ག། རོག་བཞུགས་ཐཱན་གཤགས་པ། ཇང་ཤོག་པེ་དེན་གེ། དུར་ཏོང་པ་གི་ ཁུང་ཀེ་ཅ་ན། ཇ་སྐྱབས་མགོན་ཅ། རོག་བཞུགས་པ་གི། ཇ་ག་བསྡུ་བསྔལ་མཱན་ཅ། རོག་བཞུགས་པ་གི། ཡོང་མ་ཁེ་ལ། ཇི་གི་སེན་ཅ་་་ ཚེ་རོ་ཀ་ཕྱག་ཀ་ཅ། ཇ་ག་ཨོ་ཐ་ཚེ་ལེག་པུ་རི་ཝ། རོག་བཞུགས་པ་གི། ཝག་ཙ་ཙུང་མེ་ག། ཧབ་ཏུར་ལེག་པུ་ཡ། རོ་ཀི་སྙིང་རྗེ་དང་ཤོ་ནང་ཕ་ན། ཨོ་ཉ་གེ་ཆི་ལུ་རེ་ཆ་བུ་ཕཱན་ཅ། ཨོ་ཐ་ཝག་ཙའི་ཐེས་པེ་རེ་བ། རོག་བཞུགས་པ་གི། དག་པ་ནོང་ཐུར། རི་གོག་ཉི་དི་ལེ། ཚོ་ག་ཕྱད་མདའ་ཕི་ལེ་མཱན་ཅ། ཉི་ཤི་སྲོག་གེ་རྒྱལ་ཁ་ཉོང་པེ་ཅ། ཇི་གི་གཇི་བརྗིད་ག་ཡོད་མཇལ་བེ། རོག་བཞུགས་པ་ཅ།

  Because He Lives

  2020

 • ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྐྱབས་གཟིགས་ཅོ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྨོན་ལམ་སེང་ནི་གནང་ཤོ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྐྱབས་གཟིགས་ཅོ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྨོན་ལམ་སེང་ནི་གནང་ཤོ། ནཱན་ཇ་ག་རྒྱབ་ཨ་ཁཱན་གི་ལ། ནཱན་ཇ་ག་ཐར་པ་གནང་ཁཱན་གི་ལ། ནཱན་ཇ་ག་སྙིང་རྗེ་ཨ་ཁཱན་གི་ལ། ཇི་ཏ་བུ་ སྨོན་ལམ་ཞུ་ནི་ཆོ་ལེ། ཡཱ་ཝེ་ནཱ་མཚན་ག་ བསྟོད་པ་ཕུལ་བེ། ཡཱ་ཝེ་ནཱ་མཚན་ག་ བསྟོད་པ་ཕུལ་བེ། ཇང་རོ་ཁེ་དི་ལ་ཀབ་ ནཱན་གི་ཇང་དུང་ནི་གནང་མ། ཇ་ག་དགྲ་བྱང་ཕྱད་བ་ཀེ་ ནཱན་གི་ཇང་ཤོག་ནི་གནང་མ། ཡཱ་ཝེ་ནཱན་ད་བུ་ བཱརའ་ཨི་བི་ཅ་ཡ། ནཱ་ག་དོ་ལེ་རེ་ཁཱན་ བཱརའ་ཨི་བི་རང་མཱན་ཅ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྐྱབས་གཟིགས་ཅོ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྨོན་ལམ་སེང་ནི་གནང་ཤོ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྐྱབས་གཟིགས་ཅོ། ཡཱ་ཝེ་ལ་ ཇ་ག་སྨོན་ལམ་སེང་ནི་གནང་ཤོ། ནཱན་ཇ་ག་སྙིང་རྗེ་ཨ་ཁཱན་གི་ལ། ནཱ་ག་ནང་ཀ་ ཇི་གི་སྐྱབས་གནས་ལམ་ཅ། ནཱན་དམ་ཚིག་ཙུང་ཁཱན་དཀོན་མཆོག་གི་ལ། ནཱ་ག་བློ་ཏེན་ཁཱན་བ་ ནཱན་གི་སྲོག་སྐྱབས་ཨན་ཅ། ཡཱ་ཝེ་ནཱན་ཐུར་ཤ་ གསོན་པོ་བཞུགས་ཁཱན་གཙོ་བོ། ཡཱ་ཝེ་ནཱན་ཐུར་ཤ་ གསོན་པོ་བཞུགས་ཁཱན་གཙོ་བོ།

  Oh Yahweh

  2020

 • ཇ་ག་གཙོ་བོ་ཡ་ཧོ་ཝ། ཇ་ག་རྣམ་ཤེས་ག་དི་པ། ༼༢X༽ རོ་ཀ་གསུང་སྐད་ཉན་པེ་ག་ ཐཱ་ཅད་པ། རོ་ཀི་ཨོ་ག་རིག་པ་ཐུར་ ཇང་དི་ལེ།་༼༢X༽ ༡. ཇང་ཡོང་མ་ཁེ་ལ་ དྲོ་ཝཱན་པ་གེ། ཧང་ཟ་ལེ་ཇ་མེ་མོ་ སྡུག་བསྔལ་མ་ཝ། ༼༢X༽ ཇ་ག་ཚེས་ག་དི་པ་གི་ རིག་ཉི་གནང་ཅ། ཁག་ཆི་ལུ་ཐམས་ཅན་རང་ རོ་ཀི་གནང་ཅ། ཇ་ག་གཙོ་བོ་ཡ་ཧོ་ཝ། ཇ་ག་རྣམ་ཤེས་ག་དི་པ། ༼༢X༽ རོ་ཀ་གསུང་སྐད་ཉན་པེ་ག་ ཐཱ་ཅད་པ། རོ་ཀི་ཨོ་ག་རིག་པ་ཐུར་ ཇང་དི་ལེ།་༼༢X༽ ༢. རོ་ཀི་རྩཱ་འབྲོག་ཡེང་ལུ་ག་ རིག་ཉི་གནང་ཅ། རི་ཀི་རི་ཙང་མུ་ག་ རིག་ཉི་གནང་ཅ། ཇང་ཧང་གི་རང་ ཀོན་མེ་མ་ཝ། རི་ཀི་ཇང་འོད་ཟེར་ག་ དང་མེ་རིག་ཅ། ཇི་གི་ཧ་ལ་རང་མ་རྒྱུར་ཁཱན་ ཚེས་ཉོང་པ། རོ་ཀ་སྐུན་མདུན་ག་ཏ་བུ་ ཇང་ཆོ་ལེ། ཇ་ག་གཙོ་བོ་ཡ་ཧོ་ཝ། ཇ་ག་རྣམ་ཤེས་ག་དི་པ། ༼༢X༽ རོ་ཀ་གསུང་སྐད་ཉན་པེ་ག་ ཐཱ་ཅད་པ། རོ་ཀི་ཨོ་ག་རིག་པ་ཐུར་ ཇང་དི་ལེ།་༼༢X༽

  My Lord Jehovah

  2019

 • ནཱན་ཤོ་གསོན་པོ་དཀོན་མཆོག་གི་ལ། ནཱན་ཤོ་ གསོན་པོ་དཀོན་མཆོག་གི་ལ། ཐམས་ཅན་ག་ སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ ནཱན་གི་ལ། ནཱན་ཤོ་ གཙོ་བོ་་་་་་་་་་་། ཇི་གི་ན་ག་མཚན་ག་ བསྟོད་པ་ཕུལ་བེ། x3 ནཱན་ཤོ་ འཐུ་བསྟོབ་ཅན་ག་ དཀོན་མཆོག་གི་ལ། ཐམས་ཅན་ག་ སྐྱབས་ཨ་ཁཱན་ ནཱན་གི་ལ། ནཱན་ཤོ་ གཙོ་བོ་་་་་་་་་་་་། ཇི་གི་ན་ག་མཚན་ག་ བཀའ་དྲིན་བསམ་མེ། x3 ནཱན་ཤོ་ སྙིང་རྗེ་ཅན་ག་ དཀོན་མཆོག་གི་ལ། ཐམས་ཅན་ག་ བྱིན་རླབས་གནང་ཁཱན་ ནཱན་གི་ལ། ནཱན་ཤོ་ གཙོ་བོ་་་་་་་། ཇི་གི་ན་ག་མཚན་ག་ ཤོ་གནང་ཕེན་ཅ། x3 ནཱན་ཤོ་ ཞི་བདེ་གནང་ཁཱན་ དཀོན་མཆོག་གི་ལ། ཐམས་ཅན་ག་ ཐར་པ་གནང་ཁཱན་ ནཱན་གི་ལ། ནཱན་ཤོ་ གཙོ་བོ་་་་་་་་། ཇི་གི་ན་ག་མཚན་ག་ སྨོན་ལམ་ཞུ་ལེ། x3

  You are the Living God

  2019