Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • सबै सृष्‍टि गर्ने परमेश्‍वरलाई सारा संसार प्रशंसा गर। सो-ओ-य-ल सबै प्रशंसा गर। पहड, वन र छहारीमा उहाँको शक्‍ति लेखिएको छ। सो-ओ-य-ल उहाँको शक्‍ति लेखिएको छ। घाम, जून, र तारा परमेशवरलाई दिन रात प्रशंसाको गीत गाउँदैछ। सो-ओ-य-ल उहाँलाई प्रशंसाको गीत गाउँदैछ। हेर्न नसक्‍ने उज्‍यालोमा उहाँको महिमा लेखिएको छ। सो-ओ-य-ल उहाँको महिमा लेखिएको छ। मुक्‍ति दिने परमेश्‍वरलाई साबै जाति प्रशंसा गर। सो-ओ-य-ल उहाँलाई प्रशंसा गर। क्रुसमा मर्नुभएकोमा उहाँको प्रेम लेखिएको छ। सो-ओ-य-ल उहाँको प्रेम लेखिएको छ। शरीर, बोली र मन परमेश्‍वरलाई अर्पण गर्दछु। सो-ओ-य-ल उहाँलाई अर्पण गर्दछु। मेरो अन्‍तस्‍करण्‍को नक्‍सामा उहाँको अनुग्रह लेखिएको छ। सो-ओ-य-ल उहाँको अनुग्रह लेखिएको छ।

  To God Who Created All

  2020

 • ཐམས་ཅད་ བཟོ་མཁན་ དཀོན་མཆོག་ལོ་ འཛམ་གླིང་ ཐམས་ཅད་ བསྟོད་པོ་ ཕུལ། སོ་འོ་ཡ་འ་ལ་འ་ ཁོང་ལོ་ བསྟོད་པོ་ ཕུལ། གངས་རི་ ནགས་ཙན་ འབབ་ཆུ་ན་ ཁོང་གི་ སྟོབས་ཤུགས་ བྲི་ བཞག་ ཡོད། སོ་འོ་ཡ་ལ་ སྟོབས་ཤུགས་ བྲི་ བཞག་ ཡོད། ཉིམ་ ཟླ་བོ་ སྐརམ་ གསུམ་ དཀོན་མཆོག་ལོ་ ཉིན་ནུབ་ མེད་པོ་ བསྟོད་གླུ་ རྐྱབས། སོ་འོ་ཡ་ལ་ ཁོང་ལོ་ བསྟོད་གླུ་ རྐྱབས། ལྟ་ མི་ཚུགས་མཁན་ འོད་ཆེམ་ན་ ཁོང་གི་ གཟི་བརྗིད་ བྲི་ བཞག་ ཡོད། སོ་འོ་ཡ་ལ་ གཟི་བརྗིད་ བྲི་ བཞག་ ཡོད། ཐར་པོ་ གནང་མཁན་ དཀོན་མཆོག་ལོ་ མི་རིགས་ ཐམས་ཅད་ བསྟོད་པོ་ ཕུལ། སོ་འོ་ཡ་ལ་ ཁོང་ལོ་ བསྟོད་པོ་ ཕུལ། གྱང་ཤིང་ སྟེང་ལོ་ གྲོངས་མཁན་ན་ ཁོང་གི་ བྱམས་པོ་ བྲི་ བཞག་ ཡོད། སོ་འོ་ཡ་ལ་ བྱམས་པོ་ བྲི་ བཞག་ ཡོད། ལུས་ ངག་ ཡིད་ གསུམ་ དཀོན་མཆོག་ལོ་ མཆོད་པོའི་ དོན་ལོ་ ཕུལ་དོ་ ཨིན། སོ་འོ་ཡ་ལ་ ཁོང་ལོ་ ཕུལ་དོ་ ཨིན། ངའི་ཀི་ སྙིང་གི་ རི་མོ་ན་ ཁོང་གི་ ཐུགས་རྗེ་ བྲི་ གཞག་ ཡོད། སོ་འོ་ཡ་ལ་ ཐུགས་རྗེ་ བྲི་ གཞག་ ཡོད།

  To God Who Created All

  2020

 • येशुले भन्‍नुभयो, “ बाटो मैं हुँ।” यस संसारमा आरु कुनै बाटो छैन स्‍वर्ग जानलाई। येशुले भन्‍नुभयो, “ सत्‍य मैं हुँ।” यस संसारमा आरु कुनै सत्‍य छैन, स्‍वर्ग जानलाई।

  I am the Way

  2020

 • ཡེ་ཤུ་ཀིས་ གསུང་ཞེ་ ང་རང་ ལམ་ ཨིན། གཞན་ ག་འདི་ ལམ་ མེད་ འཛམ་གླིང་ འདི་ན་ དཀོན་མཆོག་གི་ ཞིང་ཁམས་ན་ སླེབས་པའི་ དོན་ལོ། ཡེ་ཤུ་ཀིས་ གསུང་ཞེ་ ང་རང་ བདེན་པ་ ཨིན། གཞན་ ག་འདི་ བདེན་པ་ མེད་ འཛམ་གླིང་ འདི་ན་ དཀོན་མཆོག་གི་ ཞིང་ཁམས་ན་ སླེབས་པའི་ དོན་ལོ།

  I am the Way

  2020

 • महान पिता परमेश्‍वर, शरण माग्‍दछु। संसार सिर्जना गर्‍नुहुने सर्वशक्‍तिमान भन्‍द शक्‍तिशाली कोही छैन। शक्‍तिशाली कोही छैन। प्रभु येशु, शरण माग्‍दछु। हाम्रो लागी मर्नुभएको भन्‍द दयालु कोही छैन। दयालु कोही छैन। पवित्र आत्‍मा, शरण माग्‍दछु। सबै जान्‍नुहुने शिक्षक भन्‍द बुद्धिमान कोही छैन। बुद्धिमान कोही छैन। महान पिता परमेश्‍वर शरण माग्‍दछु। प्रभु येशु शरण माग्‍दछु। पवित्र आत्‍मा शरण माग्‍दछु। परमेश्‍वर जस्‍तो कोही छैन। परमेश्‍वर जस्‍तो कोही छैन। परमेश्‍वर जस्‍तो कोही छैन।

  I Take Refuge

  2020

 • ཡབ་ཆེན་ དཀོན་མཆོག་ སྐྱབས་སུ་ མཆི། འཛམ་གླིང་ བཟོ་མཁན་ ཀུན་དབང་ལས་ སྟོབས་ཤུགས་ ལྡན་པོ་ ཀ་ཡང་ མེད། སྟོབས་ཤུགས་ ལྡན་པོ་ ཀ་ཡང་ མེད། གཙོ་བོ་ ཡེ་ཤུ་ སྐྱབས་སུ་ མཆི། ང་ཅའི་ དོན་ལོ་ གྲོངས་མཁན་ལས་ སྙིང་རྗེ་ ལྡན་པོ་ ཀ་ཡང་ མེད། སྙིང་རྗེ་ ལྡན་པོ་ ཀ་ཡང་ མེད། དམ་པའི་ ཐུགས་ཉིད་ སྐྱབས་སུ་ མཆི། ཐམས་ཅད་ མཁྱེན་མཁན་ སློབ་དཔོན་ལས་ ཤེས་རབ་ ལྡན་པོ་ ཀ་ཡང་ མེད། ཤེས་རབ་ ལྡན་པོ་ ཀ་ཡང་ མེད། ཡབ་ཆེན་ དཀོན་མཆོག་ སྐྱབས་སུ་ མཆི། གཙོ་བོ་ ཡེ་ཤུ་ སྐྱབས་སུ་ མཆི། དམ་པའི་ ཐུགས་ཉིད་ སྐྱབས་སུ་ མཆི། དཀོན་མཆོག་ འདྲའུ་ར་ ཀ་ཡང་ མེད། དཀོན་མཆོག་ འདྲའུ་ར་ ཀ་ཡང་ མེད། དཀོན་མཆོག་ འདྲའུ་ར་ ཀ་ཡང་ མེད།

  I Take Refuge

  2020

 • བླ་ན་མེད་པའི་ དཀོན་མཆོག་ ངའི་ཀི་ ཡབ་ ང་ རང་ལོ་ བྱམས་པོ་ བྱ༹ས་ཤད་ ཨིན། ངའི་ཀི་ སེམས་ན་ལས, ངའི་ཀི་ ཤུགས་ན་ལས་ ང་ རང་ལོ་ བྱམས་པོ་ བྱ༹ས་ཤད་ ཨིན། ང་ རང་ལོ་ བྱམས་པོ་ བྱ༹ས་ཤད་ ཨིན། བླ་ན་མེད་པའི་ དཀོན་མཆོག་ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ རང་གིས་ གསོལ་རས་ སྦོམ་ཤོས་ བྱི༹ན་པོ་ ཨིན། ཡེ་ཤུ་ རང་གི་ སྲས་ སྡུག་བསྔལ་ བཞེས་སྟི་ཀིས་ འཆི་བ་ལས ཁོང་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོབ་པོ་ ཨིན། འཆི་བ་ལས ཁོང་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོབ་པོ་ ཨིན། བླ་ན་མེད་པའི་ དཀོན་མཆོག་ ཨ་ཏང་ར་ སྙིང་གི་ གཏིང་ལས་ བསྟོད་པོ་ ཕུལ་དོ་ ཨིན། རང་གི་ གསོལ་རས་ འདི་ སྦོམ་ཤོས་ བྱ༹ས་སྟི་ཀི་ ཐར་པའི་ ལམ་ན་ འགྱུ་ཤད་ ཐོབ་པོ་ ཨིན། ཐར་པའི་ ལམ་ན་ འགྱུ་ཤད་ ཐོབ་པོ་ ཨིན།

  Most High God

  2019

 • ངའི་ དཀོན་མཆོག་ ང་ རང་ལོ་ བསྟོད། ངའི་ སེམས་ སྟིང་ལས་ རང་ལོ་ དགའ། རང་གི་ བཞུགས་ཁྲི་ མདུན་ལོ་ ང་ རང་གི་ བཀའ་དྲིན་ དྲན་ཞེ། ངའི་ སེམས་ལས་ རང་ལོ་ བསྟོད་པོ་ འཕུལ། རང་ནེ་ ངའི་ སེམས་ཀྱི་ འདོད་པའི་ མོས། རང་ནེ་ ངའི་ དགའ་སྤྲོ་ཅན་ གཅིག་ ཨིན། རང་གི་ བཞུགས་ཁྲི་ མདུན་ལོ་ ང་ རང་གི་ བཀའ་དྲིན་ དྲན་ཞེ། ངའི་ དཀོན་མཆོག་ ང་ རང་ལོ་ བསྟོད།

  Oh My God I Worship You

  2019

  150, 104