Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • १. ङये को़न्ज्योक, ङे खो़त्ल तो़त् । ङरङ्ॱसिम् नङ्नी खो़त्ल ग, खो़त्गी स्युडी ढुङ्दु ङे खो़त्गी काट्‍टीन् ढेन्ज्युङ्, ङये ॱसिम्नी खो़त्ल तो़प्प पु । २.खो़त् नि ङये ॱसिम्गी धेत्मो़, खो़त् नि ङे गव दि हिन्। खो़त्गी स्युडी ढुङ्दु ङे खो़त्गी काट्‍टीन् ढेन्ज्युङ् । ङये को़न्ज्योक ङे खो़त्ल तो़त् ।

  Oh My God I Worship You

  150, 104

 • १४७. थुज्यी धङ् ॱ ङिङ्ज्यी १.थुज्यी धङ् ॱङिङ्ज्यी थोप्च्ये यो़प्पल रोरम् गो़दी़ रोरम् योङ्ज्ये यो़प्पल को़न्ज्योक्‍की थुज्यीगी स्युडी ढुङ्दु ज्यिक्टक् मिप्प स्युदेन ज्यक्दु डो । ४ २.सो़प्प धङ् ॱङङ्‍रीन थोप्च्ये यो़प्पल रोरम् गो़दी़ रोरम् योङ्ज्ये यो़प्पल को़न्ज्योक्‍की थुज्यीगी स्युडी ढुङ्दु ज्यिक्टक् मिप्प स्युदेन ज्यक्दु डो । ४ २.झ्यी़रीक् धङ् ॱस्यीरप् थोप्च्ये यो़प्पल रोरम् गो़दी़ रोरम् योङ्ज्ये यो़प्पल को़न्ज्योक्‍की थुज्यीगी स्युडी ढुङ्दु ज्यिक्टक् मिप्प स्युदेन ज्यक्दु डो । ४

  To Receive Grace and Compassion

 • १. मेरो मन तिमी किन बिचलित हुन्छस् ? तेरो आशा सधैं परमेश्वरमा राख् । मेरो मन तिमी किन चिन्तित् हुन्छस् ? २. मेरो मन तिमी किन त्रसित् हुन्छस् ? तेरो भरोसा सधैं परमेश्वरमा राख् । मेरो मन तिमी किन हतास हुन्छस् ? ३. मेरो मन तिमी किन खिन्न हुन्छस् ? तँ परमेश्वरको शरणमा पर् । मेरो मन तिमी किन निराश हुन्छस् ?

  My Heart

  2020

  161

 • ༡ ངའི་སེམས་ཉིད།ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས། སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཀོན་མཆོག་ལ།རྒྱུན་དུ་ཡིད་ཆེས་བྱོས། ༣ ངའི་སེམས་ཉིད།ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས། སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ༢ ངའི་སེམས་ཉིད། ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས། ངའི་ནང་དུ་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་གི་ཡོད་དམ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་བ་ཞུས།༣ ངའི་སེམས་ཉིད། ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས། ངའི་ནང་དུ་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་གི་ཡོད་དམ། ༣ ངའི་སེམས་ཉིད། ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས། ངའི་ནང་དུ་སེམས་དཀྲུག་གི་ཡོད་དམ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་ཞུས། ༣ ངའི་སེམས་ཉིད། ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས། ངའི་ནང་དུ་སེམས་དཀྲུག་གི་ཡོད་དམ།

  My Heart

  2020

  161

 • खेत्नी चाड;मे कोन्ज्योक डे; सिम् चाड;म सोरो नाड; डे; सिम् छाड;मे नाड;मे नाड;नी ओ हो खोत्ल थुछ्यी पुगेन खोत्ल तोत्प पुगेन खोत्नी गवे कोन्ज्योक खोत्नी ढाड;बी कोन्ज्योक ओ हो डे;सिम छाड;मे नाड;नी ओ हो खोत्ल थुछ्यी पुगेन खोत्ल तोप्प पुगेन खेत्नी चाड;मे कोन्ज्योक डे; सिम् नाड;ल स्युरो नाड; डे; सिम छाड;मे नाड;नी ओ हो खोत्ल थुछ्यी पुगेन खोत्ल तोप्प पुगेन

  God You Are Good

  2020

 • लमु यानी तेबे सुयाड; ढेम्ब मत्झ्युड; पिन्ज्याड; च्यीक धाड; डि; धाड़; ल चोव येसु ढेन्ज्युड; सिम्ल सिम्डा लाड़;ज्युड; नाड;सीड; माड;बु च्योज्युड; नाड;सिड; माड;बु च्योनी चोव येसु ढेन्ज्युड; लील दुक्प नोड;ज्युड; दुक्पे दुक्लु स्योरज्युड; दुक्पे दुक्लु स्योरनी चोव येसु ढेन्ज्युड; जम्लीड; दिक्पे घेड;सोड; माक्सीड; माड;बु लोड;सोड; माक्सीड; माड;बु लोड;नी चोव येसु ढेन्ज्युड; लुड;ब मिक्च्यी घेड;सोड; झ्यव निल थुक्सोड; झ्यव निल थुक्नी चोव येसु ढेन्ज्युड;

  From The Mountain I See

  2019

 • कोन्जोककी झम्बे भु नाड;नी जम्लिड;ल झम्ब जेत्दुक खोड़;ल छ्या स्योकेन थाम्ज्येल छि थार्वे मिजी थोप्योड; झम्ब चाड;मदी घण्ड हिन सिन्न डि;क्की कोन्ज्योल झम्ब मत्झ्ये खोड़;गी डि;त्ल झम्बजेत्नी चोव येसु नाड;दुक येसु नि कोन्ज्योक्की भु हिन् खोड़;गी डि;त्ल झम्ब जेप्पे धोन्दु तेड; युनि झ्योन्दुक् दिक्पनी थार्व नाड;दुक् खोड़; च्याप्कोन् मेन्द स्येम्म सुयाड; मित् छाड;मे धोन्दु खोड़;ल दुक्प नोड;सोड ह खोड़;गी छाड;मल सुड;गी दूक् दिक्च्येन छाड;म ड; चयाला स्योक्

  God Gave His Own Son

  2019

  5

 • १.चोव येशू फिप्‍रो ॱनाङ्, ङये ॱसिम्ल फिप्‍रो ॱनाङ् । हल्‍लेलूयाह (५) २. चोव येशू शिरो ॱनाङ्, ङये ॱसिम्ल शिरो ॱनाङ् । हल्‍लेलूयाह (५) ३.चोव येशू ॱसेन्‍रो ॱनाङ्, ङये ॱमेल्‍लम् ॱसेन्‍रो ॱनाङ् । हल्‍लेलूयाह (५)

  Lord Jesus Come

  2020

  228

 • १.ङये चोव को़न्ज्योक्, ङल ङे ॱसिम् चाङम धाक्पर याङ सोरो ॱनाङ्, ऒ ङये ॱसिम् दि ॱसाम्ब, तेम्बर याङ सोरो ॱनाङ् । कोः ङनी खो़क्‍की ढुङनी, तेन्‍न तोङरो ॱमत् ॱनाङ् । ऒ खो़क्‍की धम्बे थु नि , ऒ ङ च्यानी ॱलोक्‍रो ॱमत् ॱनाङ् । ङ च्यानी ॱलोक्‍रो ॱमत् ॱनाङ् । २. ङल थार्वे गेस, ङल फिच्य ॱनाङरो ॱनाङ् । खो़क्‍की काल चिज्येगी, ऒ ॱसिम् दि ङल ॱनाङरो ॱनाङ । ॱसिम् दि ङल ॱनाङरो ॱनाङ ।

  Psalm 51

  270, 250

 • लोप्टुक च्युन्नीबे घुड़;दु यहुदा दुक्स्यो झुंड;दुक् येसी लोल योड;नी येसु डलाक्ल ताड;दुक ज्युक्प पादाड; खुरे माकाक पोड;ज लिस्सोड; माकाक पोड;ज दिदाड; छ्योप्पोन चोबेन थिन्सोड; माक्मी चोबेन हिन्ज्याड; येसु खुल स्युसोड; छोन्ज्य च्येमे माक्मी झ्याक्पा डमु सिन्सोड; येसु डलाक्ल थिप्सोड; कालुड; घायेत डुब्सोड; येसी लोल योप्पे लोप्टुक् घायेत ढोसोड; छ्योप्पेन चोपोन घायेत छोक्तेन छियम्मु देस्सोड; नाक छ्यिम्मु काप्न येसु सोत्च्ये झ्यिसोड; पाड;बी जिम स्येसोड; डि;नाक जीम काप्सोड; पिलातुसकी ढुड;तु येसु ढाड;बु थोन्सोड;

  The 12 Disciples

  2019