Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • མི་གེ་ཚེ་ ཁེཝེ་གེ་བོ་མ་ལོ་ངག་ རྟག་པ་བརྟན་པ་མཱུད་ཏག་ བལྟ་ཟེ་ནིག་པའི་བར་ཏོ་རང་ ཡའི་ཟེ་གའི་དེམ་ཐུང་ཏག། ༢ ཚེ་ད་རི་བར་ཆད་སའི་ཁཱན་ཡེ་ཤུ་ཝེན་ འཇུག་ཕྱི་མ་ཐར་པ་གནང་ཁཱན་ཡེ་ཤུ་ཝེན། ༢ མི་གི་ཚེ་ ཤར་ནེང་གི་ཉེ་ལོ་ངག་ བརྟན་ཀྱང་ཤར་ཏེམ་མཱུད་ཏག་ ཤར་ཟེ་ནིག་པའི་བར་ཏོ་རང་ ནུབ་ཏུ་ནོབ་ཏེམ་ཐུང་ཏག། ༢ ཚེ་ད་རི་བར་ཆད་སའི་ཁཱན་ཡེ་ཤུ་ཝེན་ འཇུག་ཕྱི་མ་ཐར་པ་གནང་ཁཱན་ཡེ་ཤུ་ཝེན། ༢ མི་གི་ཚེ་ ཕུ་ནེང་གི་ཀ་ལོ་ངག་ བརྟན་ཀྱང་ཆགས་ཀེམ་མཱུད་ཏག་ ཆགས་ཚེ་ནིག་པའི་བར་ཏོ་རང་ ཉེ་གི་ཤུ་གེམ་ཐུང་ཏག། ༢ ཚེ་ད་རི་བར་ཆད་སའི་ཁཱན་ཡེ་ཤུ་ཝེན་ འཇུག་ཕྱི་མ་ཐར་པ་གནང་ཁཱན་ཡེ་ཤུ་ཝེན། ༢

  Human Life Is Like Mist

  2020

 • ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཡབ་་་དཀོན་མཆོག་ན། སྟོད་པ་་་གཏང་རག་ཕུའི་དེ། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཡབ་་་དཀོན་མཆོག་ན། སྟོད་པ་་་གཏང་རག་ཕུའི་དེ། ངཱད་་་འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ན། བསྐོར་ཟེ་ར་ཚའི་བྱོན་པོ་ཝེན། ངཱད་་་དཀོན་མཆོག་གནང་པའི་བཀའ། གྲུབ་ཚེ་ལོག་ཚེ་གའི་དེམ་ཝེན། ངཱད་་་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ན། མི་རྩིས་ནག་པའི་མི་ཁུངས་ཝེན། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཡེ་ཤུ་གི་་་མཚན་ན། བཀའ་འདྲིན་དགའ་ཚོར་བསམ་དེ། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཡེ་ཤུ་གི་་་མཚན་ན། བཀའ་འདྲིན་དགའ་ཚོར་བསམ་དེ། ངཱད་་་ཞིང་ཁམས་དཀོན་མཆོག་གི། གདམ་ཁ་གནང་པའི་ མི་ངོམ་ཝེན། ངཱད་་་དཀོན་མཆོགའི་དམ་པའི་གསུང་། ཤའི་ཟེ་བི་རུ་ར་ཚམ་ཝེན། ངཱད་་་ང་སེམས་འགྱུར་ཁཱན་བ། ཁྲུས་དབང་གནང་གོ་ཟོན་པམ་ཝེན། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ན། སེམས་ནེང་ སྟོད་པ་ཕུའི་དེ། ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ ཧ་ལེ་ལུ་ཡ་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ན། སེམས་ནེང་ སྟོད་པ་ཕུའི་དེ། ངཱད་་་མི་ཚེ་ཐིང་ཀུ་ན། ཁ་ངན་ཟས་ངན་སྤང་གེམ་ཝེན། ངཱད་་་མ་སེ་བར་ཏེང་རང་། དཀོན་མཆོགའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་གེམ་ཝེན། ངཱད་་་དཀོན་མཆོགའི་མཛད་བྱ་བག། ཤིད་ཚི་ཐུན་དོ་ཟོན་པམ་ཝེན།

  Three True Words

  2020

 • ཝེད་ཤོ་གསོན་པོ་དཀོན་མཆོག་ཝེན། ཐམས་ཅཱད་ན་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ ཝེད་རང་ཝེན། ཝེད་ཤོ་གཙོ་བོ་་་་་། ངའི་ཝི་ཅི་མཚན་ན་བསྟོད་པ་ཕུའི་དེ། ཝེད་ཤོ་འཐུ་བསྟོབ་ཅཱན་གི་ དཀོན་མཆོག་ཝེན། ཐམས་ཅཱད་ན་སྐྱབས་བུ་ཁཱན་ཝེད་རང་ཝེན། ཝེད་ཤོ་གཙོ་བོ་་་་་་། ངའི་ཝི་ཅི་མཚན་ན་བཀའ་དྲིན་བསམ་དེ། ཝེད་ཤོ་སྙིང་རྗེ་ཅཱན་གི་ དཀོན་མཆོག་ཝེན། ཐམས་ཅཱད་ན་བྱིན་རླབས་གནང་ཁཱན་ཝེད་རང་ཝེན། ཝེད་ཤོ་གཙོ་བོ་་་་་་། ངའི་ཝི་ཅི་མཚན་ན་ ཉེང་དགའ་ཏག། ཝེད་ཤོ་ཞི་བདེ་གནང་ཁཱན་དཀོན་མཆོག་ཝེན། ཐམས་ཅཱད་ན་ཐར་པ་གནང་ཁཱན་ ཝེད་རང་ཝེན། ཝེད་ཤོ་གཙོ་བོ་་་་་། ངའི་ཝི་ཅི་མཚན་ན་ སྨོན་ལམ་ཞུ་གེ།

  You are the Living God

  2019

 • ཕིད་ནེ་ཐུང་གེམ་ མུད་པའི་སྡུག་བསྔལ། བེལེག་ན་སེམས་གེ་ནང་གོ་མ་ཤོང་། སེམས་ནེང་ཅང་ན་ ཅང་གོ་མ་ཚུགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅཱད་ མཁྱེན་པའི་ དཀོན་མཆོག། སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སའི་ཟེ་ གནང་ལའི། རང་དབང་ནཱག་པའི་ མི་ཚེ་གནང་ལའི། མེག་གི་ཐུང་ཟེ་ ན་ཚའི་ཤ་གཟུགས། བེལེག་ན་གཟུགས་གེ་ནང་གོ་ མ་ཤོང་། ནིག་ན་གཟུགས་གི་གྲེག་ཀོ་མ་ཚུགས། ན་ཚ་དྲག་ཚེ་གནང་ཁཱན་ དཀོན་མཆོག། མི་ངའི་ན་ཚ་ དྲག་ཚེ་གནང་ལའི། ཞབས་ཏོག་ཞུ་གེ་ གོ་སྐབས་གནང་ལའི། ཕྱི་མའི་ཐར་ལམ་གནང་ཁཱན་ དཀོན་མཆོག། སྡིག་པའི་ཟས་ནེང་ ཕྱོཡོང་ཟེ་གནང་ལའི། གསུང་རབ་ཉཱན་དེ་ བྱིན་རླབས་གནང་ལའི། འཇིག་རྟེན་མི་ཚེ་མ་ཟཱད་པའི་ན། ཡེ་ཤུ་མཇའི་དེ་ ལུང་སྟོན་ གནང་ལའི། དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་ བཱརན་དོ་ བི་ཡའི༎

  Unseen Pain

  2019